”Editoin julkaisua, juttua ja kirjoittajaa”

Tapaustutkimus featurejutun käsittelevästä ja viimeistelevästä editoinnista

Kirjoittajat

  • Eevi Heikkinen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

Journalismi, journalistinen editointi, medialingvistiikka, stimuloitu mieleenpalauttaminen, versioanalyysi

Abstrakti

Tässä analyysissä tarkastellaan journalistista tekstineditointia featurejutun editointiprosessissa. Tavoitteena on kartoittaa jutun rakenteeseen, kieliasuun ja merkityksiin tehtyjä muutoksia ja niiden perusteluja. Analyysin kohteena on helmikuussa 2021 julkaistu Rotuteorioiden suurmaa -juttu.

Analyysi toteutettiin ensin analysoimalla jutusta saatuja tekstiversioita versioita kirjoitus- ja editointiprosessin varrelta hyödyntämällä medialingvistiseen tutkimusperinteeseen kytkeytyvää versioanalyysiä. Siinä tarkasteltiin versioiden välillä tekstissä tapahtuneita korvauksia, lisäyksiä, poistoja ja siirtoja. Näihin havaintoihin haettiin perusteluja editoijan ja toimittajan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joissa sovellettiin stimuloitua mieleenpalauttamista.

Tulokseksi muodostui kronologinen malli editointiprosessin etenemisestä. Tulokset osoittavat, että editointiin vaikuttavat olennaisesti sekä editointiprosessin vaihe että editoijan ja toimittajan välinen vuorovaikutus. Keskeinen johtopäätös on, kuinka käsittelevä editointi koskee erityisesti tiettyjä jutun avainkohtia ja rajausta. Viimeistelevässä editoinnissa keskeistä on tiivistää tekstiä ja tehdä jutusta kielellisesti ja visuaalisesti mahdollisimman miellyttävä. Niin ikään tärkeä johtopäätös koskee sitä, kuinka editointi on erottamattomasti sosiaalista. Editoijan ja toimittajan välinen työskentelysuhde vaikuttaa oleellisesti tekstineditoinnin kohteisiin ja laajuuteen. Editointi kohdistuu paitsi juttuun myös kirjoittajan taitoihin.

Osasto
Analyysit

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Heikkinen, E. (2024). ”Editoin julkaisua, juttua ja kirjoittajaa”: Tapaustutkimus featurejutun käsittelevästä ja viimeistelevästä editoinnista. Media & viestintä, 47(2), 129–144. https://doi.org/10.23983/mv.146088