Ohjeet refereille

OHJEET MEDIA & VIESTINTÄ -LEHDEN KÄSIKIRJOITUKSEN ARVIOIJALLE 

(Tarkistettu tammikuu 2024)

 

Media & viestintä -lehteen tarjotut artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin eli referoinnin, joka tapahtuu kaksoissokkoarviointina (double blind review). Arvioijia on yleensä kaksi. 

Arvioijaa pyydetään kiinnittämään huomiota alla mainittuihin kysymyksiin. Hän kirjoittaa käsikirjoituksesta kirjoittajalle tarkoitetun, anonymisoidun arvion, jossa toteaa suosituksensa. Arviointia pyydetään kolmen viikon kuluessa. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee lehden toimitus kaikkiin arvioihin perehdyttyään.

Palautteen lopputulos:

  1. Hyväksy sellaisenaan
  2. Vaatii pieniä korjauksia tai täydennyksiä
  3. Vaatii merkittäviä korjauksia tai täydennyksiä
  4. Käsikirjoitus hylätään

Voit palautteessa kiinnittää huomioita esimerkiksi näihin asioihin:

1. Aihe ja näkökulma: Ovatko artikkelin aihe ja näkökulma tuoreita ja merkittäviä median ja viestinnän tutkimuksen kentällä? Sopivatko ne lehteen?

2. Rakenne ja argumentointi: Onko käsikirjoituksen rakenne toimiva tieteellisenä artikkelina? Onko argumentointi tieteellistä?

3. Tavoite ja tutkimuskysymys: Onko tutkimusongelma ja -kysymykset kuvattu riittävän selvästi? Onko tutkimuskysymyksiin vastattu?  

4. Konteksti: Tunteeko kirjoittaja aihepiirin tutkimuksen? Suhteutetaanko kysymyksiä ja mahdollista analyysia riittävästi aiheeseen soveltuvaan teoreettiseen kehykseen ja/tai aiemman tutkimuksen tuloksiin?

5. Aineisto ja metodi: Onko valittu metodi tarkoituksenmukainen ja aineisto oikeanlainen tutkimuskysymyksen kannalta? Onko näitä kuvattu lukijalle riittävästi?

6. Analyysi ja johtopäätökset: Onko analyysi toteutettu pätevästi? Ovatko johtopäätökset uskottavia?

7. Miten muuten käsikirjoitusta voisi parantaa?