Ohjeet refereille

Media & viestintä -lehden artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin eli referoinnin, joka tapahtuu anonyymisti (blind review). Refereet eivät saa tietää käsikirjoitusten tekijöiden henkilöyttä, vaan tekstit arvioidaan nimettöminä. Refereitä on yleensä kaksi. Myös toimituskunta voi antaa oman arvionsa tekstistä.

Refereitä pyydetään kiinnittämään huomiota alla mainittuihin kysymyksiin. Refereet kirjoittavat 1–3 liuskan mittaisen arvion käsikirjoituksesta.

Artikkelikäsikirjoituksia arvioidaan seuraavin kriteerein:
– Kuinka tärkeä on käsikirjoituksen aihepiiri?
– Miten kirjoittaja hallitsee aihepiirin (metodisesti, teoreettisesti ja käsitteellisesti)?
– Onko artikkelin rakenne ja argumentoinnin eteneminen selkeää ja perusteltua?
– Mikä on käsikirjoituksen kokonaisanti jo olemassa olevan tutkimuksen kannalta?
– Miten käsikirjoitusta voisi parantaa, jos siinä on julkaisun aineksia?
– Miten tekstiä voisi parantaa kieliasun tai luettavuuden näkökulmasta?

Arvion lopuksi käsikirjoitus sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
(1) Käsikirjoitus voidaan julkaista sellaisenaan.
(2) Käsikirjoitus voidaan julkaista vähäisten korjausten jälkeen.
(3) Käsikirjoitus voidaan julkaista laajojen muutosten jälkeen.
(4) Käsikirjoitusta ei suositella julkaistavaksi.

Refereitä pyydetään palauttamaan arvionsa noin 2-3 viikon kuluessa tekstin saamisesta journal.fi-järjestelmän kautta, tai toimitussihteerin kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.