Yksilöiden valvovat silmät

paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä

Kirjoittajat

  • Tapio Häyhtiö
  • Jarmo Rinne

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan verkossa tapahtuvaa yksilöistä lähtevää toimintaa, jota nimitämme kansalaisvalvonnaksi. Alhaalta päin suuntautuvalla kansalaisvalvonnalla tarkoitetaan tilanteita, joissa kansalaiset pyrkivät muuttamaan yritysten, hallitusten, viranomaisten, sotilaiden, vartijoiden ja poliitikoiden toimintaa läpinäkyväksi, vastuulliseksi ja tilivelvolliseksi. Uuden informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntäminen lisää kansalaisten mahdollisuuksia valvoa vallanpitäjiä ja paljastaa näiden epäeettisiä toimia. Yksilöityvä poliittinen kansalaistoiminta nähdään artikkelissa osaksi refleksiiviseksi kutsumaamme politiikkaa. Refleksiivisellä politiikalla tarkoitetaan uudenlaista kansalaistoimintaa, jossa subjektiivisesti koetut arkitodellisuuden epäkohdat ja asiakysymykset politisoituvat ja politiikan asialistasta tulee henkilökohtainen. Toiminnan mobilisoituminen ei tapahdu organisoidusti tai hierarkkisesti vaan verkostomaisena liikehdintänä, joka pyrkii vaikuttamaan kohdennetusti yksittäisiin epäkohtiin ja ongelmiin. Artikkelissa väitetään, että internet on muuttanut poliittista toimintaa merkittävästi. Esimerkiksi verkon vuorovaikutteisia julkisuustiloja hyödyntävät blogit ja YouTube ovat antaneet tilaa yksilöllisesti tärkeiksi koettujen asioiden ja arvojen esille tuomiselle, poliittisen toimijuuden kehittämiselle ja vaihtoehtoisten poliittisten agendojen ajamiselle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-12-01

Viittaaminen

Häyhtiö, T., & Rinne, J. (2008). Yksilöiden valvovat silmät: paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä. Media & viestintä, 31(5). https://doi.org/10.23983/mv.63006