Kirjoittajat Media & viestintä 1/2018

Kirjoittajat

  • N U

Abstrakti

Laura Ahva, YTT, yliopistotutkija
Laura Ahva (YTT) on yliopistotutkija Tutkimuskeskus Cometissa, Tampereen yliopistossa. Hän on johtanut toimittajia ja opiskelijoita käsittelevien kansainvälisten vertailututkimusten Suomen osahankkeita. Ahvan muut tutkimukset ovat käsitelleet journalismia ja toimitustyötä muun muassa osallistumisen, yleisön ja sovittelun näkökulmista.

Auli Harju, YTM, tutkija
Auli Harju on toimijuuden kokemuksista kiinnostunut Tampereen yliopiston tutkija, joka tutkinut muun muassa toimittajien pärjäämistä työelämän muutoksissa, kansalaisaktivistien kokemuksia julkisuudesta ja kansalaisten osallistumista sosiaalisessa mediassa.

Pirjo Hiidenmaa, FT, professori
Pirjo Hiidenmaa on tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Hän on kiinnostunut tiedonesitystavoista, tietokirjallisuuden kerrontakeinoista, moniammatillisesta asiantuntijakirjoittamisesta sekä koululaisten lukutaidon tutkimuksesta.

Saara Jansson, FM, jatko-opiskelija
Saara Jansson on viestintätieteiden jatko-opiskelija Vaasan yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee verkkovalvontaa ja sen valtarakenteita.

Aki Koivula, VTM, tohtorikoulutettava
Aki Koivula työskentelee Turun yliopiston taloussosiologian oppiaineessa, jossa hän on osallistuu erilaisiin tutkimusprojekteihin ja opetustoimintaan. Hän viimeistelee väitöskirjaa poliittisen suuntautumisen sosiaalisista ja taloudellisista ulottuvuuksista. 

Miia Kosonen, KTT, tki-asiantuntija
Miia Kosonen työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitaliassa. Hän on tutkinut verkkoyhteisöjä ja –yhteisöllisyyttä, joukkoistamista ja hajautunutta yhteistyötä tietojohtamisen näkökulmasta. Hän on myös kokenut verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja, ja luotsaa eri alojen tohtoreiden omaa oppimisyhteisöä Tohtoriverkostoa.

Ville Kumpu, YTT, tutkija
Ville Kumpu on tutkija Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut uutismuodon ja yhteiskunnan suhteesta.

Salla-Maaria Laaksonen, VTT, tutkijatohtori
Salla-Maaria Laaksonen on tutkijatohtori viestinnän oppiaineessa ja Kuluttajatutkimuskeskuksella Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät viestintään, teknologiaan ja organisaatioihin sekä digitaalisten menetelmien kehittämiseen.

Sanna Malinen, FT, erikoistutkija
Sanna Malinen työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston Taloussosiologian yksikössä Poliittiset kuplat ja media –projektissa. Hänen mielenkiintonsa kohteena on internet-tutkimus ja erityisesti informaation valikoitumiseen ja sosiaaliseen vaikuttamiseen liittyvät kysymykset. Informaatiotieteiden alalta valmistuneessa väitöskirjassaan hän tarkastelee yhteisöllisyyden ja osallistumisen sosiaalisia käytäntöjä verkkoympäristössä.

Tarmo Malmberg, YTT
Tarmo Mamberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.

Pekka Mertala, KM, väitöskirjatutkija
Pekka Mertala työskentelee väitöskirjatutkijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Mertalan tutkimusintresseihin kuuluvat muun muassa lasten, opettajien ja opettajaopiskelijoiden media- ja teknologiasuhteet ja niiden merkitys pedagogisen toiminnan muotoutumisessa.

Markus Mykkänen, FT
Markus Mykkänen on organisaatioiden päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja mediasuhteisiin erikoistunut viestinnän tutkija Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät sekä käytännönläheiseen viestinnän työhön että systeemiteoreettiseen ajatteluun. 

Maarit Pedak, VT
Maarit Pedak on väitellyt Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Hän on aiemmin tutkinut organisaatioviestintään liittyviä aiheita kuten organisaation sisäistä viestintää ja yhteiskunnallisten kampanjoiden riskiviestintää. Väitöstutkimuksessa hän tutkii julkishallinnon kriisiviestintää ja viranomaisten yhteistyötä viestinnän näkökulmasta.

Henrik Rydenfelt, FT, tutkijatohtori
Henrik Rydenfelt on tutkijatohtori Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät etiikan luonnetta, viestinnän ja median eettisiä kysymyksiä sekä tieteellisen tutkimuksen ja demokratian suhdetta. Rydenfelt on Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Etiikka.fi -verkkojulkaisun vastaava toimittaja.

Arttu Saarinen, VTT, dosentti, yliopisto-opettaja
Arttu Saarinen johtaa Taloussosiologian oppiaineen Poliittiset kuplat ja media –hanketta ja opettaa sosiaalitietelijöitä. Saarisen kiinnostuksenkohteena on viime vuosina olleet erityisesti puoluejäsenet ja kannattajat.

Tanja Sihvonen, FT, professori
Tanja Sihvonen on viestintätieteiden professori Vaasan yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu peleihin, leikkeihin, sosiaalisen median uusiin ansaintalogiikoihin sekä internetin pimeään puoleen.

 Anja Terkamo-Moisio, TtT, postdoc-tutkija
Anja Terkamo-Moisio on postdoc-tutkija Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät elämän loppuvaiheen hoidon eettisiin näkökulmiin sekä tutkimusetiikkaan.

Osasto
Kirjoittajat

Julkaistu

2018-03-22

Viittaaminen

U, N. (2018). Kirjoittajat Media & viestintä 1/2018. Media & viestintä, 41(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69920