Järki vai särki? Työ ja ympäristö kamppailussa Lievestuoreen sellutehtaasta keväällä 1971

Kirjoittajat

  • Ville Kumpu

Avainsanat:

journalismi, ympäristökiista, vesiensuojelu, metsäteollisuus, Lievestuore

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Lievestuoreen sellutehtaan käynnistämisestä keväällä 1971 käydyn kiistan uutisointia Helsingin Sanomissa ja Keskisuomalaisessa.
Kiista sai alkunsa tehtaan käynnistämisestä ilman jätevesilupaa ja kärjistyi työntekijöiden toimeenpanemaksi tehtaan valtaukseksi vesioikeuden todettua käynnistämisen lainvastaiseksi. Ratkaisu löydettiin ministeritason
neuvottelujen jälkeen uudella vesioikeuden päätöksellä, joka salli puhdistamattomien jätevesien laskemisen väliaikaisesti. Lievestuoreen tapaus on mielenkiintoinen mutta ympäristökamppailujen historiankirjoituksessa
vähälle huomiolle jäänyt esimerkki siitä, miten 1960- ja 1970-lukujen taitteessa voimallisesti virinnyt halu suojella ympäristöä törmäsi konkreettisissa kiistatilanteissa vakiintuneempiin käsityksiin siitä, mikä oli järkevää
ja tärkeää. Ympäristöherätyksen ja arkijärjen kohtaamista tutkitaan artikkelissa tarkastelemalla ”ympäristön” ja ”työn” saamia merkityksiä kiistan uutisoinnissa journalistisen kerronnan ja julkisuudessa esiintyneiden
toimijoiden argumentaation näkökulmista. Tutkimuksen perusteella ympäristöherätys ei näkynyt suoraan journalistisen kertojan tai toimijoiden puheessa, vaikka vesilain tiukemman valvonnan ja siihen liittyneiden institutionaalisten
järjestelyjen taustatekijänä sitä voidaan pitää koko kiistan aiheuttajana. Ympäristön sijaan työ oli keskeinen viitepiste sekä journalismin kerronnassa että toimijoiden argumentaatiossa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-03-22

Viittaaminen

Kumpu, V. (2018). Järki vai särki? Työ ja ympäristö kamppailussa Lievestuoreen sellutehtaasta keväällä 1971. Media & viestintä, 41(1). https://doi.org/10.23983/mv.69951