Ihannoitu ja henkiin herätetty menneisyys: Autenttisuus ja nostalgia sanomalehden luomu- ja lähiruokateksteissä

  • Kaisa Tiusanen

Abstrakti

 


Artikkeli pureutuu luomu- ja lähiruokaa legitimoiviin diskursseihin Helsingin Sanomissa. Hyödynnän aineiston tekstien tutkimuksessa aiempaa ruokajournalismin ja kulttuurisen maun tutkimusta sekä autenttisuuden ja nostalgian käsitteisiin liittyviä teoretisointeja. Selvitän, minkälaisin diskursiivisin keinoin ruoka määritellään luomu- ja lähiruokateksteissä kulttuurista arvostusta ansaitsevaksi, ja miten erityisesti autenttisuuden ja nostalgian diskurssit kietoutuvat aineiston teksteissä kulttuuriseen pääomaan. Käytän aineiston analyysissa kriittisen diskurssianalyysin työkaluja. Analyysin perusteella Helsingin Sanomien tekstit nojaavat luomu- ja lähiruokaa ja siihen kytkeytyviä merkityksiä legitimoidessaan 1) autenttisuuden kontekstissa perinteeseen, historiaan, käsityöhön, henkilökohtaisuuteen ja yksinkertaisuuteen sekä 2) nostalgian kontekstissa menneisyyden henkiin herättämiseen ja ylellisyyteen. Lisäksi lehtitekstien näkökulmat kietoutuvat hyvään makuun sekä kulttuuriseen pääomaan, jossa ruuan ja kuluttamisen poliittisuus jää oletetun hyväosaisuuden ja rahan näkymättömäksi tekevien puhetapojen varjoon.

Avainsanat: diskurssianalyysi, journalismi, ruokakulttuuri, autenttisuus, nostalgia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 29, 2018
Viittaaminen
Tiusanen, K. (2018). Ihannoitu ja henkiin herätetty menneisyys: Autenttisuus ja nostalgia sanomalehden luomu- ja lähiruokateksteissä. Media & Viestintä, 41(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77459