Kuulumisen tasoja ja tasanteita: Läheisyyden luomisen reittejä suomen- ja ruotsinkielisessä aikakausmediassa

Kirjoittajat

  • Ullamaija Kivikuru

Avainsanat:

aikakauslehti, kuuluminen, identiteetti, vähemmistö, enemmistö

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee kuulumisen käsitteen kautta kolmea aikakauslehti­paria, joista kussakin on ruotsin­ ja suomenkielinen lehti. Lehtiparit koh­dentuvat samoihin aihepiireihin, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, talouteen sekä feminismiin. Tarkoituksena on saada selville laadullisen analyysin kautta, onko ruotsinkielisissä lehdissä vahvempaa kannustusta kuulumi­seen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ruotsinkielinen kulttuurilehti Nya Argus luo selkeästi kotipesää tunnepohjaisen, elitistisen raportoinnin kautta, kun taas talouslehti Forum ja feministinen Astra pitävät ehdotto­masti aihepiiriä tärkeämpänä kuin ruotsinkieliseen vähemmistöön kuulumista. Analyysissä kuulumista tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta, ’kotona olemisena’ tai kuulumisen politiikkana, muutoksena. Muutoskan­nustusta ei tutkituissa välineissä juurikaan havaittu.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-28

Viittaaminen

Kivikuru, U. (2020). Kuulumisen tasoja ja tasanteita: Läheisyyden luomisen reittejä suomen- ja ruotsinkielisessä aikakausmediassa. Media & viestintä, 43(1). https://doi.org/10.23983/mv.91082