Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa journalismissa

Kirjoittajat

  • Ilmari Hiltunen

Avainsanat:

ulkoinen vaikuttaminen, uhkailu, häirintä, autonomia, professionalismi

Abstrakti

Journalismin autonomiaan ja journalisteihin kohdistuvat uhat ovat viime vuosina nousseet uudella tavalla näkyviksi Suomen julkisessa keskustelussa. Tutkimusta aiheesta on kuitenkin tehty vähän. Tämä artikkeli tarkastelee laadullisesti suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta ja journalistien vaikuttamisen torjumiseen käyttämiä vastakeinoja. Ulkoiseksi vaikuttamiseksi määritellään kaikki sellaiset aktiiviset menetelmät, joilla ulkopuoliset toimijat pyrkivät puuttumaan journalismin autonomian alaan ja vaikuttamaan journalisteihin. Tutkimuksen aineisto koostuu journalistien teemahaastatteluista (n=31) ja sidosryhmien kanssa tehdyistä taustahaastatteluista (n=4). Sovelletun teema-analyysin perusteella journalistien kohtaamat ulkoisen vaikuttamisen menetelmät luokitellaan kuuteen ryhmään: 1) tiedonsaantiin kohdistuvat, 2) psykologiset, 3) fyysiset, 4) institutionaaliset, 5) taloudelliset ja 6) tietotekniset menetelmät. Tutkimushavaintojen perustella ulkoisen vaikuttamisen nykytilaa selittävät sekä journalismiin että yhteiskuntaan liittyvät kehityskulut, kuten toimitusten resurssien heikkeneminen, viestintätoiminnan lisääntyminen, tiedotusvälineiden ongelmat taloudellisten ansaintamallien löytämisessä ja yleisön suunnasta tulevien vaikutuspyrkimysten  lisääntyminen. Tiedotusvälineiden kyvyllä vastata näihin haasteisiin voikin tulevaisuudessa olla merkittäviä seurauksia suomalaisen journalismin itsenäisyydelle ja autonomialle. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-27

Viittaaminen

Hiltunen, I. (2020). Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa journalismissa. Media & viestintä, 43(3). https://doi.org/10.23983/mv.98406