Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä

Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa

Kirjoittajat

  • Saija Benjamin
  • Pia Koirikivi
  • Arniika Kuusisto

Abstrakti

Nuorten hyvinvointiin liittyvissä keskusteluissa on tärkeää kiinnittää huomiota myös nuorten resursseihin ja keinoihin selvitä vastoinkäymisistä. Siinä missä immuniteetti suojaa elimistöä taudinaiheuttajilta ja nopeuttaa toipumista, resilienssi on mielen kyvykkyyttä ennaltaehkäistä vastoinkäymisiä ja selvitä niistä. Resilienssillä onkin keskeinen merkitys kestävän hyvinvoinnin rakentumisessa ja sen ylläpitämisessä. Tämä artikkeli perustuu 45:n Suomessa toisella asteella opiskelevan nuoren elämänkulkua tarkastelevalle haastattelulle, joiden analyysissä keskitytään erityisesti nuorten kohtaamiin haasteisiin ja keinoihin käsitellä koettuja vastoinkäymisiä. Näitä analysoidaan kestävän hyvinvoinnin teorian (Helne & Hirvilammi 2015; 2021; 2022) neljän tarveulottuvuuden (Having, Doing, Loving, Being) HDLB-viitekehyksessä. Esitämme, että nuorten haasteiden ja heidän käytössään olevien resurssien jäsentäminen HDLB-ulottuvuuksien mukaan auttaa ymmärtämään yhteyden vastoinkäymisten ja niiden aiheuttamien tarpeiden välillä ja tunnistamaan nuorten elämässä olevia voimavaroja. Relationaalinen, eli haasteiden, tarpeiden ja resurssien vastaavuutta tarkasteleva lähestymistapa vahvistaa nuoren resilienssiä ja toimijuutta hänen oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja edesauttaa ammattilaisia tarvittaessa räätälöimään nuorelle tarkoituksenmukaista hyvinvoinnin tukea.

Asiasanat: elämänkulku, resilienssi, haasteet, resurssit, kestävän hyvinvoinnin teoria

***

Adversity and challenges faced by young people during the life course. Perspectives on resilience in the light of the theory of sustainable
well-being

It is important to pay attention to young people’s resources and ways to cope with adversity. Resilience plays a central role in the construction and maintenance of sustainable well-being. This article is based on life course interviews with 45 young people in upper secondary education in Finland. The analysis focuses on the challenges faced by young people and the ways they dealt with the adversities they experienced. These are analysed in the HDLB framework through the four dimensions of needs (Having, Doing, Loving, Being) (Helne & Hirvilammi 2015; 2021; 2022). We suggest that structuring young people’s challenges and the resources available to them according to the HDLB dimensions is helpful. It enables understanding the connection between adversities and the needs they generate, and identifying the resources that young people have at their disposal. This also helps professionals to tailor appropriate support for a young person when needed.

Keywords: life course, resilience, adversity, resources, theory of sustainable well-being

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-10-25

Viittaaminen

Benjamin, S., Koirikivi, P., & Kuusisto, A. (2022). Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä: Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa. Nuorisotutkimus, 40(3), 59–76. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9122544