Ammattiin opiskelevat ja hyvä elämä: työntekijyyttä vai jotain ihan muuta?

Kirjoittajat

  • Niina Meriläinen
  • Susanna Ågren

Abstrakti

Ammatillinen koulutus kohdistaa ammattiin opiskeleville nuorille paljon odotuksia työelämästä ja työntekijänä toimimisesta. Aiempien tutkimusten mukaan ammattiin opiskelevat omaksuvatkin palkkatyön tärkeänä lähtökohtana hyvälle elämälle. Ammattiin opiskelevien yhteiskunnallisesta jäsenyydestä tuotetaan kuitenkin hyvin kapeaa narratiivia, mikäli heidän hyvää elämäänsä tarkastellaan vain työntekijyyden näkökulmasta. Tarkastelemmekin tässä artikkelissa empiirisesti, millaisia ymmärryksiä ammattiin opiskelevilla itsellään on hyvästä elämästä ja miten työntekijyyttä korostava narratiivi näyttäytyy suhteessa näihin ymmärryksiin sekä ammattiin opiskelevien mahdollisuuksiin elää haluamanlaistaan elämää. Artikkelin aineisto koostuu ammattiin opiskelevien nuorten työpajatöistä, joita kerättiin vuosina 2018–2020. Tulostemme mukaan ammattiin opiskelevien nuorten ymmärryksissä hyvä elämä ei kytkeydy ainoastaan palkkatyökehykseen, vaan tärkeässä asemassa ovat esimerkiksi rakkaus, harrastukset ja niihin liittyvät haaveet. Esitämmekin, että ammattiin opiskelevat tulisi nähdä yksilöinä, joilla on monenlaisia hyvää elämää koskevia haaveita sen sijaan, että heistä keskusteltaisiin vain tulevana homogeenisenä työntekijöiden joukkona. Tällä on merkitystä siihen, miten ammattiin opiskelevat kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi yhteiskunnan jäseninä.

Asiasanat: ammatillinen koulutus, hyvä elämä, työelämä, onnellisuus, osallisuus, vaikuttaminen

***

Vocational students and a good life: Is it about being a worker or something else?

Vocational education places many expectations on vocational students regarding working life. According to previous studies, vocational students regard paid work as an important premise for a good life. However, this narrative may ignore other perspectives of their good life.
In this article, we focus empirically on what kind of understandings of a good life various vocational students have and how these narratives emphasising work relate to those understandings. The empirical research data was collected from 185 young vocational students during workshops held between 2018 and 2020. According to our results, for vocational students, a good life is not only connected to the framework of paid work, but also to love, hobbies and related dreams. We propose that vocational students should be seen as individuals with many dreams regarding a good life, instead of being discussed only as a group of future workers. We find that this influences how they experience themselves as being heard and valued in society.

Keywords: vocational education, good life, happiness, working life, participation

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-22

Viittaaminen

Meriläinen, N., & Ågren, S. (2022). Ammattiin opiskelevat ja hyvä elämä: työntekijyyttä vai jotain ihan muuta?. Nuorisotutkimus, 40(4), 3–23. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9125701