K-0-toiminnan osallisuus pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa

Kirjoittajat

  • Eira Suhonen Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Abstrakti

Aseman Lapset ry. tekee neljässä kunnassa K-0-toimintaa, jonka tavoitteena on päästä myönteisiin kiusaamistilanteiden ratkaisuihin kouluyhteisön ulkopuolisen työntekijän avulla. Tämä artikkeli käsittelee K-0-toiminnan osallisuutta tapausten käsittelyssä sosiaalisen ja inhimillisen pääoman näkökulmasta. Taustalla on systeeminen teoria, jossa tarkastellaan verkostotyötä, jonka toiminta rakentuu osasysteemien ja ympäristön välisissä vuorovaikutussuhteissa. Tutkimuksessa analysoidaan kiusaamistapausten (N=62) juurisyiden, monialaisten verkostojen ja toimintamallien välisiä yhteyksiä ristiintaulukoinnilla. Loppureflektioon päätyneiden tapausten (n=35) onnistumisia ja epäonnistumisia analysoidaan teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan perhedynamiikassa olevat juurisyyt olivat yhteydessä monialaisten verkostojen rakentumiseen sosiaalipalvelujen (p<0,01), terveydenhuollon (p<0,05) ja mielenterveyspalvelujen (p<0,01) kanssa. Loppureflektioissa tämä ilmenee erityisesti institutionaalisesta ja verkostoitumisen näkökulmasta monialaisena yhteistyönä. Näyttää siltä, että perheet ovat päässeet tarvitsemansa tuen piiriin. Perhedynamiikassa olleiden juurisyiden ja vanhempainiltojen välisen yhteyden (p<0,005) merkitystä voidaan loppureflektiossa tarkastella yhteisöllisestä näkökulmasta. Vanhempainillat olivat mahdollisesti lisänneet sekä nuorten että heidän perheidensä ymmärrystä kiusaamisesta.

Asiasanat: koulukiusaaminen, sosiaalinen ja inhimillinen pääoma, monialainen verkostotyö

***

The role of K-0 activities in resolving protracted bullying situations

Aseman Lapset ry. conducts ‘K-0’ activities in school communities, whereby they try to reach positive solutions to bullying situations with the help of an external employee. This article studies the part played by K-0 activities in handling cases from the social and human capital perspective. The background to the study lies in systems theory, which examines collaboration between multidisciplinary networks. The study used cross-tabulation to analyse connections between the root causes of bullying cases (N=62) and operating models. Of these cases, 35 were studied using content analysis. According to the research results, the root causes in family dynamics were connected to multidisciplinary networks involving social services (p<0.01), healthcare (p<0.05) and mental health services (p<0.01). It was concluded that this constituted multidisciplinary collaboration from an institutional and a networking point of view. There was also a connection between family dynamics and parents’ evenings (p<0.005), with the latter possibly increasing both young people’s and their families’ understanding of bullying.

Keywords: school bullying, social and human capital, multidisciplinary collaboration

 

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-30

Viittaaminen

Suhonen, E. (2023). K-0-toiminnan osallisuus pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa. Nuorisotutkimus, 41(1), 50–68. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9128216