”Miltei jokaisena yönä helähtää lasi, narahtaa korkki, ulvoo sireeni”

Jengikeskustelun ensimmäinen aalto suomalaisessa lehdistössä vuosina 1956–1965

Kirjoittajat

  • Mikko Salasuo Helsingin yliopisto
  • Olli Seuri Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Sanomalehdissä puhuttiin 1950-luvulla kaupunkien nuoriso-ongelmasta, joka nähtiin seuraukseksi kasvavasta nuorten määrästä ja vapaa-ajan lisääntymisestä. Tämä keskustelu sai 1950- ja 1960-lukujen taitteessa uuden kehyksen, kun nuoriso-ongelmaa alettiin sanomalehdissä sanoittaa jengin käsiteellä. Tässä artikkelissa tutkimme ”jengiin” liittyvien merkitysten rakentumista suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1956–1965. Kutsumme tätä ajanjaksoa suomalaisen jengikeskustelun ensimmäiseksi aalloksi. Sanomalehtikirjoittelun kautta selvitämme, mitä jengi-sanalla tarkoitettiin ja millaisia merkityksiä jengille nuorten ryhmätoiminnan kuvaajana annettiin. Aineistona hyödynnämme Kansallisarkiston digitaalista sanomalehtikokoelmaa. Tutkimuksen lähestymistapa on mediahistoriallinen. Lehtitekstien analyysimenetelmänä on kontekstoiva lähiluku, jossa yhdistyy sisällön erittely sekä historiantutkimukselle ominainen lähdekritiikki. Artikkelissa osoitamme, että jengikeskustelun ensimmäinen aalto kiinnittyi yhteiskunnan rakennemuutokseen. Nuorten lisääntynyt vapaa-aika ja oleilu kaupunkiympäristöissä, populaarikulttuuri, ulkomaiset vaikutteet ja perinteisen yhteiskuntajärjestyksen mureneminen muuttivat sosiaalisia rakenteita ja merkityksiä. Sanomalehtien jengikeskustelu oli muuttuneen sosiaalisen järjestyksen tulkitsemista ja ymmärtämistä. Se oli myös uudenlaisen nuoruuden sanoittamista. Kaupungistuvan ja teollistuvan Suomen sanomalehdet etsivät vastauksia nuorisokasvatuksen peruskysymyksiin: kuka kasvattaa, kuka valvoo?

Asiasanat: jengit, nuorisokulttuuri, sanomalehdet, mediahistoria, konstruktionismi, sosiaalihistoria

***

“Windows are broken, bottles are opened,
sirens wail” – How newspapers brought gangs
to Finland in 1956–1965
Mikko Salasuo & Olli Seuri
The Finnish Journal of Youth Research
(Nuorisotutkimus) Vol 42 (2), 19–34

In the 1950s, Finnish newspapers extensively discussed the problem of urban youth. This discussion took on a new framework at the turn of the 1960s when newspapers began using the term “gang”.
In this article, we examine the construction of meanings related to “gang” in Finnish newspapers between 1956 and 1965. Through newspaper articles, we explore what was meant by the word gang and what kinds of meanings were given to gangs as descriptions of the group activities of young people.
The data for the article were gathered from the National Archives’ digital newspaper collection. The research approach is media historical. The results show that writing about gangs was a method borrowed from abroad to frame the modernizing youth in a new way.

Keywords: gangs, youth culture, newspapers, media history, social constructionism, social history

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Salasuo, M., & Seuri, O. (2024). ”Miltei jokaisena yönä helähtää lasi, narahtaa korkki, ulvoo sireeni” : Jengikeskustelun ensimmäinen aalto suomalaisessa lehdistössä vuosina 1956–1965. Nuorisotutkimus, 42(2), 19–34. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9146602