From Democratic Socialism and Rational Planning to Postmodern Identity Politics and Market-Orientation

Ideological Development of the Social Democrats in Sweden and Finland in the Late 20th Century

Kirjoittajat

  • Sami Outinen

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.91142

Avainsanat:

Englanti

Abstrakti

Artikkelissa pureudutaan Ruotsin sosialidemokraattisen työväenpuolueen (SAP) ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) aatehistoriaan. SAP:lle ja SDP:lle oli leimallista suunnittelu-usko, joka sai vaikutteita austromarxismista. Suunnittelu-usko merkitsi niiden kohdalla pyrkimystä optimoida tuotannollisen toiminnan yhteiskunnalliset kustannukset talouden demokraattisen rationaalisen sääntelyn avulla. Tällainen pyrkimys alkoi saada kannatusta SAP:ssä ja SDP:ssä 1920-luvulta lähtien.  Suunnittelu-usko oli sopusoinnussa demokraattisen sosialismin idean kanssa, joka oli myös osa SDP:n ja SAP:n identiteettiä. Demokraattinen sosialismi ei merkinnyt puhtaasti reformistista suhdetta kapitalismiin vaan yhdistelmää kautskylaista sosialidemokratiaa, funktionaalista sosialismia ja loogista empirismiä. Tämä täydentyi 1980-luvulla ohjelmatasolla positiivisella asenteella sekataloutta ja markkinoita kohtaan. Työväenluokkaisen identiteetin jälkimoderni hajaantuminen 1900-luvun lopulla näkyi SAP:n ja SDP:n politiikassa markkinauskon vahvistumisena ja marxismin hylkäämisenä.

Lähdeviitteet

Archival Sources

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK), Huddinge [Swedish Labour Movement’s Archives and Library]

Archives of the SAP

Protokoll av Social Democratic Workers' Party of Sweden (SAP) partistyrelsen (SAP PS) [Protocols of SAP’s Executive Board], 1975–1989.

Protokoll av SAP verkställande utskott (SAP VU) [Protocols of SAP’s Party Directorate], 1975–1990.

Published Sources and Literature

Ahn, Jae-Hung. “Ideology and Interest: The Case of Swedish Social Democracy, 1886–1911.” Politics and Society 24, no. 2 (1996): 153–187. https://doi.org/10.1177/0032329296024002005.

Anderson, Perry. The Origins of Postmodernity. London: Verso, 1998.

Andersson, Jenny. ”Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden.” PhD Diss., University of Uppsala, 2003.

Arestis, Philip, and Malcolm Sawyer. “Neoliberalism and the Third Way.” In Neoliberalism: A Critical Reader, edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston, 177–183. London: Pluto Press, 2005.

Bair, Jennifer. “Taking Aim at the New International Economic Order.” In The Road From Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe, 347–385. Harvard: Harvard University Press, 2009.

Beck, Ulrich, Anthony Giddens, and Scott Lash, eds. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity, 1994.

Bergström, Villy. Socialdemokratin i regeringsställning: Program och ekonomisk politik 1920–1988. Stockholm: Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning, 1988.

Berman, Sheri. The Social Democratic Movement: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1998.

Björck, Henrik. Folkhemsbyggare. Stockholm: Atlantis, 2008.

Castles, Francis G. The Social Democratic Image of Society: A Study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

Dean, Mitchell. Governmentality. London: Sage, 1999.

Eagleton, Terry. Culture and the Death of God. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2015.

Edling, Nils. “Limited Universalism: Unemployment Insurance in Northern Europe 1900–2000.” In The Nordic Model of Welfare: A Historical Reappraisal, edited by Niels Finn Christiansen, Nils Edling, Per Haave and Klaus Petersen, 99–143. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006.

Edling, Nils. “The Languages of Welfare in Sweden.” In The Changing Meanings of the Welfare State: Histories of a Key Concept in the Nordic Countries, edited by Nils Edling, 76–136. New York: Berghahn Books, 2019.

Elvander, Nils. Skandinaviskt arbetarrörelse. Stockholm: LiberFörlag, 1980.

Esping-Andersen, Gøsta. Politics against Markets. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985.

Esping-Andersen, Gøsta. “After the Golden Age?: Welfare State Dilemmas in a Global Economy.” In Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics, edited by Gøsta Esping-Andersen, 1–31. London: Sage, 1996.

Fagerholm, Andreas. ”Miten Marx näkyy nykyvasemmiston ohjelmissa?” In Marxin pääoman ajankohtaisuus, edited by Yrjö Hakanen, 216–230. Helsinki: TA-tieto, 2015.

Friberg, Anna. ”Demokrati bortom politiken: En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939.” PhD Diss., Mid Sweden University, 2012.

Gorz, André. Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism. London: Pluto, 1982.

Hakoniemi, Elina. ”Työläiset ja kansalaiset matkalla peruskouluun: Työläisen ja kansalaisen käsitehistoriaa sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa ja -toiminnassa n. 1890–1970.” Työväentutkimus (2017): 14–21. http://hdl.handle.net/10138/229206.

Hannikainen, Juha. ”Kohti modernia politiikkaa Itävallassa: Otto Bauerin parlamenttistrategia 1907–1923.” PhD Diss., University of Tampere, 2003.

Harmo, Maunu, ed. YPSY 30 vuotta. Helsinki: Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys, 1993.

Heikkinen, Sakari, and Seppo Tiihonen. Kriisinselvittäjä: Valtiovarainministeriön historia. Vol. 2. Helsinki: Edita, 2009.

Hentilä, Seppo. ”Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914: Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi.” D.Soc.Sc. Diss., University of Helsinki, 1979.

Hilson, Mary. The Nordic Model: Scandinavia since 1945. London: Reaktion, 2008.

Hirdman, Yvonne. “Social Planning under Rational Control: Social Engineering in Sweden in the 1930s and 1940s.” In Models, Modernity and the Myrdals, edited by Pauli Kettunen and Hanna Eskola, 55‒80. Helsinki: Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki, 1997.

Isaksson, Anders. Per Albin. Vol. 4, Landsfadern. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000.

Julkunen, Raija. Kuka vastaa?: Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Helsinki: Stakes, 2006.

Kalela, Jorma. Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989.

Kettunen, Pauli. “The Society of Virtuous Circles.” In Models, Modernity and the Myrdals, edited by Pauli Kettunen and Hanna Eskola, 153–173. Helsinki: Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki, 1997.

Kettunen, Pauli. Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008.

Kettunen, Pauli. ”Työväen ja historian liitto – ja sen vapauttava purkautuminen.” In Pitkänsillan tuolla puolen… Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta, edited by Maria Lähteenmäki and Anu Suoranta, 11–22. Helsinki: Työväen Arkisto, 2010.

Kettunen, Pauli. ”Työväki ja sen liike sosiaalidemokratian itseymmärryksessä.” In Ei ihan teorian mukaan: Kollegakirja Tauno Saarelalle 28. helmikuuta 2012, edited by Mikko Majander and Kimmo Rentola, 67–84. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2012.

Kolanen, Risto. ”Turku 1899–Forssa 1903–Helsinki 1952–Helsinki 1987: Pitkittäisleikkaus SDP:n periaatekehitykseen.” Sosialistinen Aikakauslehti, no. 2 (1987): 29–43.

Kärrylä, Ilkka. “The Contested Relationship of Democracy and the Economy: Debates on Economic and Industrial Democracy in Finland and Sweden, 1960s–1990s.” D.Soc.Sc. Diss., University of Helsinki, 2019.

Lavelle, Ashley. The Death of Social Democracy: Political Consequences in the 21st Century. Aldershot: Ashgate, 2008.

Lehtinen, Lasse. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä: Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944–1981. Helsinki: WSOY, 2002.

Lewin, Leif. Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Linnamo, Jussi. ”Asiantuntija ja puolue.” In YPSY 30 vuotta, edited by Maunu Harmo, 13−19. Helsinki: Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys, 1993.

Lundberg, Erik. “The Rise and Fall of the Swedish Model.” Journal of Economic Literature 23, no. 1 (March 1985): 1−36. https://www.jstor.org/stable/2725542.

Oudhuis, Margareta. ”Vägen till jämlikhet: En analys av den svenska arbetarrörelsens syn på effektivitet och emancipation i arbetslivet.” D.Soc.Sc. Diss., University of Gothenburg, 1998.

Outinen, Sami. Sosiaalidemokraattien tie kansantalouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin: Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975–1998. Helsinki: Into Kustannus, 2015.

Outinen, Sami. “From Steering Capitalism to Seeking Market Acceptance: Social Democrats and Employment in Finland 1975–1998.” Scandinavian Journal of History 42, no. 4 (2017): 389–413. https://doi.org/10.1080/03468755.2017.1336599.

Periaateohjelma hyväksytty SDP:n 34. puoluekokouksessa Helsingissä 4.–7.6.1987. Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto. http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sdpperiaate1987.

Pierson, Christopher. Hard Choices: Social Democracy in the 21st Century. Cambridge: Polity, 2001.

Pierson, Christopher. Socialism after Communism: The New Market Socialism. Cambridge: Polity, 2007.

Program (Fastställd av [SAP’s] 1975 års partikongress). SND – Svensk nationell datatjänst. https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/1975.

Protokoll: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 26e kongress 27 september–5 oktober 1975. Vol. 1. Stockholm: Socialdemokraterna, 1977).

Protokoll: Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 27:e kongress 1978. Vol. 1. Stockholm: Socialdemokraterna, 1979.

Protokoll: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 26e kongress 27 september–5 oktober 1975. Vol. 3. Stockholm: Socialdemokraterna, 1977.

Protokoll B: Måndag 17 september; Tisdag 18 september; Socialdemokraternas 31:a kongress 15–21 september 1990. Stockholm: Socialdemokraterna, 1990.

Pontusson, Jonas. The Limits of Social Democracy: Investment Politics in Sweden. Ithaca: Cornell University Press, 1992.

Pöytäkirja SDP:n XXX puoluekokouksesta 1975. Helsinki: Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, 1975.

SAP Kongress 1981: Protokoll A−B. Stockholm: Socialdemokraterna, 1981.

SAP kongress 1984: Protokoll A; Sverige på rätt väg! Socialdemokraterna kongress 1984. Stockholm: Socialdemokraterna, 1985.

Sassoon, Donald. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: Fontana, 1997.

Socialdemokraternas partiprogram (Antaget på socialdemokraternas 31:a kongress 1990). SND – Svensk nationell datatjänst. https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1990.

Soikkanen, Hannu. Kohti kansanvaltaa: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. Vol. 3, 1944–1952. Helsinki: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 1991.

Sosialidemokratian suunta: SDP:n tienviitat 1980-luvulle; Hyväksytty SDP:n 31. puoluekokouksessa v. 1978 Espoossa. Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto. http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sdpsuunta1978.

SDP:n teollisuuspoliittinen ohjelma. Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto. https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/473.

Therborn, Göran. ”Nation och klass, tur och skicklighet.” In Den svenska modellen, edited by Per Thullberg and Kjell Östberg, 59–74. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Therborn, Göran. From Marxism to Post-Marxism? London: Verso, 2010.

Trägårdh, Lars. “Varietes of Völkish Identities.” In Language and the Construction of Class Identities, edited by Bo Stråth, 25–54. Gothenburg: Gothenburg University, 1990.

Vartiainen, Juhana. “Understanding Swedish Social Democracy: Victims of Success?” In Social Democracy in Neo-Liberal Times: The Left and Economic Policy since 1980, edited by Andrew Glyn, 21–52. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Vivekanadan, B. Global Visions of Olof Palme, Bruno Kreisky and Willy Brandt: International Peace and Security, Co-operation and Development. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

Weir, Margaret, and Theda Skockpol. “State Structure and the Possibilities for ‘Keynesian’ Responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States.” In Bringing the State Back In, edited by Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skockpol, 107–163. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Östberg, Kjell. När vinden vände: Olof Palme 1969–1986. Stockholm: Leopard, 2009.

Author.

Bergström, Villy. Socialdemokratin i regeringsställning: Program och ekonomisk politik 1920−1988. Stockholm: Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning, 1988.

Berman, Sheri. The Social Democratic Movement: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1998.

Björck, Henrik. Folkhemsbyggare. Stockholm: Atlantis, 2008.

Castles, Francis G. The Social Democratic Image of Society: A Study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

Dean, Mitchell. Governmentality. London: Sage, 1999.

Eagleton, Terry. Culture and the Death of God. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2015.

Edling, Nils. “Limited Universalism: Unemployment Insurance in Northern Europe 1900–2000.” In The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal, edited by Niels Finn Christiansen, Nils Edling, Per Haave and Klaus Petersen, 99–143. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006.

Edling, Nils. “The Languages of Welfare in Sweden.” In The Changing Meanings of the Welfare State: Histories of a Key Concept in the Nordic Countries, edited by Nils Edling, 76–136. New York: Berghahn Books, 2019.

Elvander, Nils. Skandinaviskt arbetarrörelse. Stockholm: LiberFörlag, 1980.

Esping-Andersen, Gøsta. Politics against Markets. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1985.

Esping-Andersen, Gøsta. “After the Golden Age?: Welfare State Dilemmas in a Global Economy.” In Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics, edited by Gøsta Esping-Andersen, 1–31. London: Sage, 1996.

Fagerholm, Andreas. ”Miten Marx näkyy nykyvasemmiston ohjelmissa?” In Marxin pääoman ajankohtaisuus, edited by Yrjö Hakanen, 216–230. Helsinki: TA-tieto, 2015.

Friberg, Anna. ”Demokrati bortom politiken: En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939.” PhD Diss., Mid Sweden University, 2012.

Gorz, André. Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism. London: Pluto, 1982.

Hakoniemi, Elina. ”Työläiset ja kansalaiset matkalla peruskouluun: Työläisen ja kansalaisen käsitehistoriaa sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa ja -toiminnassa n. 1890–1970.” Työväentutkimus (2017): 14–21. http://hdl.handle.net/10138/229206.

Hannikainen, Juha. ”Kohti modernia politiikkaa Itävallassa: Otto Bauerin parlamenttistrategia 1907−1923.” PhD Diss., University of Tampere, 2003.

Hentilä, Seppo. ”Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914: Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi.” D.Soc.Sc. Diss., University of Helsinki, 1979.

Hilson, Mary. The Nordic Model: Scandinavia since 1945. London: Reaktion, 2008.

Hirdman, Yvonne. “Social Planning under Rational Control: Social Engineering in Sweden in the 1930s and 1940s.” In Models, Modernity and the Myrdals. Renvall Institute Publications 8, edited by Pauli Kettunen and Hanna Eskola, 55‒80. Helsinki: Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki, 1997.

Isaksson, Anders. Per Albin 4: Landsfadern. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000.

Julkunen, Raija. Kuka vastaa?: Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Helsinki: Stakes, 2006.

Kalela, Jorma. Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989.

Kettunen, Pauli. “The Society of Virtuous Circles.” In Models, Modernity and the Myrdals. Renvall Institute Publications 8, edited by Pauli Kettunen and Hanna Eskola, 153–173. Helsinki : Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki, 1997.

Kettunen, Pauli. Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008.

Kettunen, Pauli. ”Työväen ja historian liitto – ja sen vapauttava purkautuminen.” In Pitkänsillan tuolla puolen… Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta, edited by Maria Lähteenmäki and Anu Suoranta, 11–22. Helsinki: Työväen Arkiston julkaisuja no. 5, 2010.

Kettunen, Pauli. ”Työväki ja sen liike sosiaalidemokratian itseymmärryksessä.” In Ei ihan teorian mukaan: Kollegakirja Tauno Saarelalle 28. helmikuuta 2012, edited by Mikko Majander and Kimmo Rentola, 67–84. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2012.

Kolanen, Risto. ”Turku 1899–Forssa 1903–Helsinki 1952–Helsinki 1987: Pitkittäisleikkaus SDP:n periaatekehitykseen.” Sosialistinen Aikakauslehti, 2 (1987): 29–43.

Kärrylä, Ilkka. “The Contested Relationship of Democracy and the Economy: Debates on Economic and Industrial Democracy in Finland and Sweden, 1960s–1990s” D.Soc.Sc. Diss., University of Helsinki, 2019.

Lavelle, Ashley. The Death of Social Democracy: Political Consequences in the 21st Century. Aldershot: Ashgate, 2008.

Lewin, Leif. Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Linnamo, Jussi. ”Asiantuntija ja puolue.” In YPSY 30 vuotta, edited by Maunu Harmo, 13−19. Helsinki: Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys, 1993.

Lundberg, Erik. “The Rise and Fall of the Swedish Model.” Journal of Economic Literature 23, 1 (March 1985): 1−36. https://www.jstor.org/stable/2725542.

Oudhuis, Margareta. ”Vägen till jämlikhet: En analys av den svenska arbetarrörelsens syn på effektivitet och emancipation i arbetslivet.” D.Soc.Sc. Diss., University of Gothenburg, 1998.

Periaateohjelma hyväksytty SDP:n 34. puoluekokouksessa Helsingissä 4.–7.6.1987. Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto. http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sdpperiaate1987.

Pierson, Christopher. Hard Choices: Social Democracy in the 21st Century. Cambridge: Polity, 2001.

Pierson, Christopher. Socialism after Communism: The New Market Socialism, Cambridge: Polity, 2007.

Program (Fastställd av [SAP’s] 1975 års partikongress). SND – Svensk nationell datatjänst). https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/1975.

Protokoll. Första delen. Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis 26e kongress 27 september-5 oktober 1975. Stockholm: Socialdemokraterna, 1977).

Protokoll Första delen. Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 27:e kongress 1978. Stockholm: Socialdemokraterna, 1979.

Protokoll. Tredje delen. Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis 26e kongress 27 september-5 oktober 1975. Stockholm: Socialdemokraterna, 1977.

Protokoll B. Måndag 17 september. Tisdag 18 september. Socialdemokraternas 31:a kongress 15–21 september 1990. Stockholm: Socialdemokraterna, 1990.

Pontusson, Jonas. The Limits of Social Democracy: Investment Politics in Sweden. Ithaca: Cornell University Press, 1992.

Pöytäkirja SDP:n XXX puoluekokouksesta 1975. Helsinki: Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, 1975.

Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Edited by Ulrich Beck, Anthony Giddens and Scott Lash. Cambridge: Polity, 1994.

Ryner, J. Magnus. Capitalist Restructuring, Globalization and the Third Way: Lessons from the Swedish model. London: Routledge, 2002.

SAP Kongress 1981. Protokoll A−B. Stockholm: Socialdemokraterna, 1981.

SAP kongress 1984. Protokoll A. Sverige på rätt väg! Socialdemokraterna kongress 1984. Stockholm: Socialdemokraterna, 1985.

Sassoon, Donald. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: Fontana, 1997.

Sihto, Matti. ”Aktiivinen työvoimapolitiikka: Kehitys Rehn-Meidnerin mallista OECD:n strategiaksi”. D.Soc.Sc. Diss, University of Tampere, 1994.

Socialdemokraternas partiprogram (Antaget på socialdemokraternas 31:a kongress 1990). https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/program/1990.

Soikkanen, Hannu. Kohti kansanvaltaa: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. 3, 1944–1952. Helsinki: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 1991.

Sosialidemokratian suunta. SDP:n tienviitat 1980-luvulle. Hyväksytty SDP:n 31. puoluekokouksessa v. 1978 Espoossa. http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sdpsuunta1978.

SDP:n teollisuuspoliittinen ohjelma. Pohtiva – poliittisten ohjelmien tietovaranto. https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/473.

Therborn, Göran. ”Nation och klass, tur och skicklighet.” In Den svenska modellen, edited by Per Thullberg and Kjell Östberg, 59–74. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Therborn, Göran. From Marxism to Post-Marxism? London: Verso, 2010.

Trägårdh, Lars. “Varietes of Völkish Identities.” In Language and the Construction of Class Identities, edited by Bo Stråth, 25–54. Gothenburg: Gothenburg University, 1990.

Weir, Margaret and Theda Skockpol. “State Structure and the Possibilities for ‘Keynesian’ Responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States.” In Bringing the State Back In, edited by Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skockpol, 107–163. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

YPSY 30 vuotta, edited by Maunu Harmo. Helsinki: Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys, 1993.

Östberg, Kjell. När vinden vände: Olof Palme 1969–1986. Stockholm: Leopard, 2009.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08

Viittaaminen

Outinen, S. (2020). From Democratic Socialism and Rational Planning to Postmodern Identity Politics and Market-Orientation: Ideological Development of the Social Democrats in Sweden and Finland in the Late 20th Century. Työväentutkimus Vuosikirja, 34, 6–20. https://doi.org/10.37456/tvt.91142