Opiskelijoiden kieliopilliset päättelystrategiat subjektin ja objektin tunnistamisessa

Avainsanat: kielioppi, syntaksi, opetus, kielitieto, ajattelustrategiat

Abstrakti

Tutkimus käsittelee subjektin ja objektin tunnistamista sekä siihen liittyviä päättelystrategioita opintojensa alkuvaiheessa olevilla luokanopettajan koulutuksen ja suomen kielen yliopisto-opiskelijoilla (N = 149). Aineistona on kielioppitesti, jossa opiskelijat etsivät subjekteja ja objekteja erilaisista lausetyypeistä sekä kielentävät päättelyään avoimissa vastauksissa tämän jälkeen. Opiskelijoiden vastaukset arvioitiin Ison suomen kieliopin (2004) syntaktisen käsityksen mukaisesti.

Tuloksista käy ilmi, että epätyypilliset subjektit sekä objektittomat lauseet olivat vastaajille vaikeita. Vastaajista 3,4 prosenttia tunnisti kaikki yhdeksän subjektia ja objektia; keskimäärin niitä tunnistettiin 5,8. Avoimista vastauksista etsittiin induktiivisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin tunnistusstrategioita, joita löytyi neljä erilaista: tyypillistä tekijä-subjektia ja kohde-objektia korostava semanttinen strategia, suhdetta muihin lauseenjäseniin tarkasteleva syntaktinen strategia, muotoihin keskittyvä morfologinen strategia sekä kysymysstrategia, jossa lauseenjäseniä etsittiin vastauksina tiettyihin tutkailukysymyksiin. Subjektiosiossa suosituin oli syntaktinen ja objektiosiossa semanttinen strategia. Vastaajat myös yhdistelivät strategioita.

Strategioiden käytön yhteyttä subjektin ja objektin tunnistamiseen tarkasteltiin lisäksi tilastollisin menetelmin. Syntaktinen strategia oli yhteydessä subjektin tunnistamiseen ja morfologinen strategia sekä subjektin että ­objektin tunnistamiseen. Havaitut päättelystrategiat voivat auttaa ymmärtämään oppijoiden kieliopillista ajattelua ja kehittämään sen opetusta.

 

Students identifying subjects and objects: The grammatical reasoning strategies

The study investigates various reasoning strategies in identifying grammatical subjects and objects in different syntactic types of Finnish-language clauses. The participants (N = 149) are first-year university students in teacher education or Finnish linguistics. The data consists of their responses to a grammar test in which they identify subjects and objects and reflect upon how they have come to their conclusions. The most typical kinds of subjects and objects were relatively easy to label, but problems occurred notably in existential and elliptic clauses. 3.4 % of respondents were able to identify all nine subjects and objects correctly, while the mean score was 5.8 correct answers out of 9. Four reasoning strategies were outlined through inductive data-based content analysis of the students’ written reflections. The semantic strategy emphasised the typical semantic features of subjects as agents and objects as targets; the syntactic strategy focused on syntactic features such as subject–verb agreement or word order; the users of the morphological strategy looked at case inflections; and the question strategy users approached the task with probe questions. Many participants also combined different strategies. According to statistical analysis, the syntactic strategy helped students find the correct subjects, whereas the morphological strategy was related to identifying both subjects and objects. The results can help understanding grammatical reasoning processes among learners and thus develop grammar instruction.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 10, 2022
Viittaaminen
Marjokorpi, J., Tainio, L., & Routarinne, S. (2022). Opiskelijoiden kieliopilliset päättelystrategiat subjektin ja objektin tunnistamisessa. Virittäjä, 126(3). https://doi.org/10.23982/vir.101940