Suomalaisten verkkoyhteisöjen käyttäjänimet [User names in Finnish online communities]

  • Lasse Hämäläinen
Avainsanat: käyttäjänimet, nimistöntutkimus, henkilönnimet, internet, suomi

Abstrakti

Käyttäjänimi on tietyn henkilön tietylle verkkosivustolle rekisteröimä henkilökohtainen nimi-ilmaus. Käyttäjänimet eroavat reaalimaailman henkilönnimistä monella keskeisellä tavalla: Nimen antaa sen kantaja itse. Sen merkityssisältö on lähtökohtaisesti täysin vapaa. Toisaalta samassa verkkoyhteisössä ei saa olla kahta täysin samanlaista käyttäjänimeä, mikä varsinkin suurissa verkkoyhteisöissä rajoittaa nimenantoa. Alkuperäistä nimi-ideaa, lähtönimeä, joudutaankin usein muokkaamaan ennen kuin ainutlaatuinen käyttäjänimi on valmis. Artikkelin tutkimuskysymykset nousevat tästä vapauden ja rajoitusten kahtalaisuudesta: Miten käyttäjät nimeävät itsensä? Millä tavoin lähtönimiä muokataan käyttäjänimen ainutlaatuisuuden takaamiseksi?

Käyttäjänimet ovat suhteellisen uusi nimikategoria, jota on tutkittu melko vähän. Aiempien tutkimusten tavoitteet, kysymyksenasettelut ja metodit ovat olleet hyvin vaihtelevia. Artikkelissa keskustellaan esimerkiksi aineiston keräämiseen ja analyysinäkökulman valintaan liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen aineistona on 7 600 käyttäjänimeä, jotka on kerätty satunnaisotannalla kolmelta suomenkieliseltä verkkosivustolta. Niitä analysoidaan kieliyhteisön näkökulmasta eli arvioidaan, millä tavoin keskiverto verkkoyhteisön jäsen tulkitsee ne.

Yleisin käyttäjänimen nimenantoperuste on henkilön oma reaalimaailman nimi. Nimiaineksina käytetään kuitenkin monipuolisesti myös muita propreja ja appellatiiveja sekä itse luotuja tekosanoja. Nimiainekset ovat useimmin suomenkielisiä, mutta myös englanninkieliset nimet ovat yleisiä. Lähtönimiä muokataan lisäämällä niihin numeroita, erikoismerkkejä tai yksittäisiä kirjaimia taikka vaihtamalla tai poistamalla lähtönimen kirjaimia. Muokkauselementtien käytön tarpeeseen vaikuttavat suuresti erilaiset taustamuuttujat, kuten nimen merkityssisältö, verkkoyhteisön koko ja nimen luomisajankohta. Muokkaukset kohdistuvat hyvin usein käyttäjänimen loppuosaan, mitä voidaan pitää merkkinä nimimallien vaikutuksesta nimenantoon.

---

User names in Finnish online communities

A user name is the name of a personal user account registered with any given website. User names are different to personal names in the real world. Firstly, they are assigned by the user. A user name’s lexical meaning is not limited by any authorities. On the other hand, each user name must be unique on the website with which it is registered. The original name, i.e. the original idea for a user name, must often be modified to make the user name unique. The main topics of this article examine the duality of freedom versus limitation in this context. How do web users name themselves? In what ways are original names modified to guarantee the user name’s uniqueness?

User names are a relatively new category of name, and there have been rather few studies about them to date. The aims, topics and methods of earlier studies have been variable. Therefore, methods of analysis and data collection are discussed at length in this article. The data consists of 7 600 user names, a random sample collected from three Finnish websites. The names are analysed from the perspective of the average website user.

Most often the user name is based on the user’s personal name in real life. However, many kinds of proper names, common nouns and made-up words are used as the original name. Most of the names are Finnish, but English names are also common. The original names are modified by adding numbers, special characters and single letters to them or by changing and removing some of their letters. The need for modification depends on many factors, e.g. the meaning of the name, the date of its creation, and the size of the website. Modifications usually take place at the end of a user name, which can be seen as a sign of naming models being used in the formation of user names.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 11, 2016
Viittaaminen
Hämäläinen, L. (2016). Suomalaisten verkkoyhteisöjen käyttäjänimet [User names in Finnish online communities]. Virittäjä, 120(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/51360