Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö [The indefinite use of the Veps bare interrogatives]

Avainsanat: vepsän kieli, paljaat interrogatiivit, indefiniittisyys, indefiniittipronominijärjestelmä, Veps language, bare interrogatives, indefiniteness, category of indefinite pronouns

Abstrakti

Artikkeli käsittelee vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittistä käyttöä. Termi paljaat interrogatiivit on käännös termistä bare interrogatives, jolla tarkoitetaan interrogatiivipronominien kanssa muodollisesti identtisiä indefiniittipronomineja. Tutkimuksessa esitellään yhdeksän erilaista lause- ja lausekerakennetta, joissa paljaita interrogatiiveja voidaan käyttää vepsässä indefiniittisesti niin sanottujen tunnuksisten indefiniittipronominien ohella. Artikkelissa kontrastoidaan vepsän kielen paljaita interrogatiiveja sisältäviä lause- ja lausekerakenteita suomeen ja muihin vepsän sukukieliin sekä vepsän prestiisikieli venäjään. Vertailun apuna käytetään monia typologisen kielentutkimuksen sekä suomen kielen tutkimuksen havaintoja ja tutkimustuloksia. Aineisto koostuu lähes 2 500:sta indefiniittisen pronominin sisältävästä lauseesta, jotka on poimittu vanhoista painetuista kielennäytekokoelmista, vepsän korpuksesta, kolmella eri kenttätyömatkalla nauhoitetuista haastatteluista sekä seitsemällä informantilla teetetystä kvalitatiivisesta pronominitestistä. Artikkelin jälkiosassa pohditaan, mitkä tekijät yhdistävät eri käyttöyhteyksissä esiintyviä paljaita interrogatiiveja. Tarkastelun apuna käytetään semanttisia karttoja, joissa funktioiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kuvataan geometrisesti. Tutkimuksessa osoitetaan, että vepsän paljaiden interrogatiivien funktioille on määriteltävissä itsenäinen ja yhtenäinen distribuutio indefiniittipronominien implikationaalisella kartalla. Distribuutio asettuu odotuksenmukaisesti epäspesifisten ja epäemfaattisten funktioiden alueelle. Vepsän paljaiden interrogatiivien indefiniittisen käytön ehdot ja rajoitteet seuraavat samoja lainalaisuuksia venäjässä ja vepsän lähisukukielissä.

---

The indefinite use of the Veps bare interrogatives

The article investigates the indefinite use of bare interrogatives in the Veps language. The term ‘bare interrogative’ is used to denote indefinite pronouns formally identical to interrogative pronouns. In the present study, nine different sentence and phrase structures are presented, in which bare interrogatives are an alternative to pronouns using indefinite markers. Veps sentence and phrase structures containing bare interrogatives are compared with corresponding structures in Finnish and other languages related to Veps as well as with Russian, the prestige language of Veps. The numerous findings in typological studies and in similar studies regarding Finnish serve as the basis for comparison in this article. The data consists of nearly 2 500 sentences featuring indefinitely used pronouns. The sentences have been gathered from different sources including old, printed dialect samples, the Veps internet corpus, the interviews recorded on three field trips, and the qualitative pronoun test created by the author and tested on seven informants. In the latter part of the article, the semantic features common to the bare interrogatives, as used in different contexts, are discussed at length. The methodology utilised here employs semantic maps, in which the similarities and differences of the functions are illustrated geometrically. The study shows that the functions of Veps bare interrogatives have an independent and uniform distribution on the implicational map of the indefinite pronouns. As expected, the distribution encompasses non-specific, non-emphatic functions. The preconditions and the constraints on the indefinite use of Veps bare interrogatives follow the same guidelines as in, for instance, western Indo-European languages, notably Russian.


Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 11, 2016
Viittaaminen
Karjalainen, H. (2016). Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö [The indefinite use of the Veps bare interrogatives]. Virittäjä, 120(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/52695