Hyperlinkkien funktiot ja kirjoittaja- ja lukijapositiot

  • Elina Vitikka
Avainsanat: blogi, dialogisuus, hyperlinkki, yleistajuinen tiedonkerronta

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan hyperlinkkien funktioita yleistajuisissa ja tutkittuun tietoon perustuvissa terveys- ja ravitsemusaiheisissa blogiteksteissä sekä blogiteksteihin linkkien kautta kirjoittuvia kirjoittaja- ja lukijapositioita. Ydinaineistona on 30 suomenkielistä ja yleistajuista blogitekstiä. Ydinaineistosta tehtyjä havaintoja tuetaan vertailuaineistolla, toisten vastaavien asiantuntijoiden kirjoittamilla blogiteksteillä. Teoreettisena tausta-ajatuksena analyysissa on käsitys kielen dialogisuudesta: kielenkäyttö on aina osa vuorovaikutuksen jatkumoa, ja kielelliset valinnat ohjaavat sitä, minkälainen kirjoittaja ja lukija vuorovaikutuksessa rakentuu.

Hyperlinkkien funktioita lähestytään sen kielellisen toiminnan kautta, jonka osaksi linkit tekstissä asettuvat. Artikkelissa havainnollistetaan, miten hyperlinkin perusfunktion, viittaamisen, lisäksi linkit saavat muitakin funktioita, kuten lisätiedon tai lähdeviitteiden tarjoaminen, argumentin tukeminen sekä tekstin puheenaiheen kontekstualisoiminen. Linkkien avulla kirjoittaja voi myös osoittaa kuulumistaan muiden asiantuntijoiden kanssa samaan yhteisöön ja vahvistaa omaa asiantuntija-asemaansa.

Blogiteksteihin kirjoittuvia lukijapositioita puolestaan tarkastellaan yhtäältä linkkien kohdetekstien kautta: kun linkeillä viitataan tutkimusartikkeliin, lukijapositioon voi hahmottua asiantuntija, ja kun viitataan yleistajuiseen tekstiin, lukijaksi voi hahmottua maallikko. Toisaalta pelkästään linkin kohdeteksti ei määrittele lukijapositioita, sillä myös linkkiä ympäröivä kielellinen toiminta ja linkin ankkuriteksti rakentavat kirjoittaja–lukija-suhdetta: missä määrin kirjoittaja ohjaa lukijaa hyperlinkin avaamiseen ja auttaa kohdetekstin relevanssin tulkinnassa. Lisäksi blogitekstien kynnystekstit, kuten blogin tarkoitusta esittelevä teksti, avaavat blogille tietynlaisia lukijapositioita. Siten tieteellisiinkin teksteihin viittaavien linkkien voi tulkita vahvistavan kirjoittajan asiantuntijuutta myös maallikkolukijan silmissä.

 

Hyperlinks: Functions, writers-in-the-text and readers-in-the-text

The article studies what kinds of functions hyperlinks have in popular health and nutrition blog posts and what kinds of writers-in-the-text and readers-in-the-text are created through the hyperlinks. The main data consists of 30 Finnish popular blog posts written by a health and nutrition expert. Results from the main data are supported with posts written by other experts from the same field. The theoretical framework of the article is that of dialogism: language is always part of interaction, and the writer-in-the-text and the reader-in-the-text are constructed through linguistic choices within that interaction.

The article presents the types of patterned sequence of actions in which hyperlinks interact in the blog posts and what kinds of functions – besides merely referential – they fulfil: they are used to provide additional information, as references to studies, to back up arguments, and to contextualise discourse topics. With the help of hyperlinks, the writer can also demonstrate belonging to a group of other experts and establish her/his position as an expert.

When analysing the readers-in-the-text of the blog posts, the focus is on the target texts behind the links: academic articles can be seen as constructing an expert reader, and popular texts a lay reader. However, the target text is not the only factor determining the reader-in-the-text, but the sequential actions surrounding the link and the anchor text construct the reader–writer relationship: to what extent does the writer guide the reader to open the hyperlink and help her/him to interpret the relevance of the target text? In addition, the paratexts of blog posts, i.e. the texts introducing the blog’s aims, also create certain kinds of readers. Thus, hyperlinks that refer to academic texts can be seen to construct the authority of the writer also in the eyes of a lay reader.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 21, 2018
Viittaaminen
Vitikka, E. (2018). Hyperlinkkien funktiot ja kirjoittaja- ja lukijapositiot. Virittäjä, 122(2). https://doi.org/10.23982/vir.63134