Tiedätkö mikä on suo? Kielellisen epäsymmetrian topikalisointi kakkoskielisessä arkikeskustelussa [Do you know what ‘swamp’ means? Topicalising linguistic asymmetry in second-language interaction]

  • Niina Lilja

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoidaan tiedätkö mikä on x -kysymyksellä aloitettuja keskustelujaksoja äidinkielisten ja suomea toisena kielenään puhuvien henkilöiden välisissä arkikeskusteluissa. Nämä jaksot sijoittuvat aineistossa osaksi kerrontasekvenssejä, joissa kompetentimpi puhuja topikalisoi meneillään olevan kerronnan kannalta keskeisen sanan ja suuntautuu samalla keskustelukumppaniinsa puhujana, jolla on mahdollisesti aukkoja kielitaidossaan. Kielellisen epäsymmetrian esiin nostaminen tähän tapaan on aikaisemman kakkoskielistä vuorovaikutusta koskevan tutkimuksen valossa har­vinaista. Artikkeli tuo uutta tietoa kakkoskielisen vuorovaikutuksen rakentumisesta sekä niistä keinoista, joilla yhteistä ymmärrystä rakennetaan ja pidetään yllä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Aineisto koostuu kakkoskielisistä eli suomea äidinkielenään ja toisena kielenään puhuvien henkilöiden välisistä arkikeskusteluista, joita on yhteensä noin 13 tuntia. Tässä 13 tunnin aineistossa on yhteensä 13 tiedätkö mikä on x -kysymystä, joista 12 esit­tää äidinkieliset puhujat.

Kerronnan kannalta keskeisiä ilmauksia topikalisoidaan aineistossa tilanteissa, joissa kakkoskielinen puhuja ei selvästi toiminnallaan osoita ymmärtäneensä keskustelukumppaninsa aikaisempia vuoroja ja joissa hänen reaktionsa esimerkiksi kannanottoon voi tulkita viivästyneeksi. Analyysissa eritellään tiedätkö mikä on x -kysymyksellä aloi­tettujen sekvenssien tehtäviä vuorovaikutuksessa ja osoitetaan, että niillä pyritään var­mistamaan intersubjektiivisuuden säilyminen ja sitä kautta käynnissä olevan toiminnan häiriötön eteneminen. Kysymysten aloittamissa välisekvensseissä avautuu mahdolli­suuksia myös kielenoppimiseen. Analyysi tuo siis uusia näkökulmia myös siihen, miten kieltä opitaan arkisissa keskustelutilanteissa ja vahvistaa aikaisemmassa tutkimuksessa esitettyä ajatusta siitä, että oppimisen analyysin kannalta erityisen otollisia ovat ne het­ket vuorovaikutuksessa, joissa osallistujien tiedollinen epäsymmetria nostetaan esiin.

---

Do you know what ‘swamp’ means? Topicalising linguistic asymmetry in second-language interaction

This article analyses everyday interactions between first- and second-language speakers of Finnish. More specifically, it focuses on sequences in which the first-language spea­ker topicalises a potentially problematic lexical item by asking the second-language speaker whether she knows its meaning. In such sequences, the first-language speaker thus orients to her co-participant as a language user with potentially deficient language skills and, unprompted, makes her own linguistic expertise relevant. The analysis first focuses on the types of linguistic elements that can be topicalised, then examines the typical sequential contexts in which such topicalisations take place and discusses their interactional functions.

The data consists of 13 hours of videotaped everyday interactions (dyadic and multiparty) between first- and second-language speakers of Finnish. Drawing on this data, the analysis is based on a collection of 13 sequences. Such sequences are thus not very frequent in the data, and previous research has also shown that activities highlighting the linguistic asymmetry between participants are not common in second-language interactions. It has been observed that first language speakers in particular do not ini­tiate actions that might highlight this asymmetry. In the light of previous research the sequences analysed are thus not typical and, accordingly, their analysis brings new in­sights to the construction of second-language interaction.

The analysis shows that potentially problematic words are usually topicalised in sequences that form part of larger ‘telling’ activities. In such instances, it is essential to know the meaning of the topicalised words in order to maintain intersubjectivity and to secure the unfolding of the ongoing activity. Topicalising questions are usually preceded by turns in which the second-language speaker does not react as would be expected or does not clearly indicate that they have understood. These questions ty­pically receive a negative answer, and consequently the sequences often develop into instructional ones. This analysis brings new information about the strategies that first- language speakers use to pre-empt potential problems of understanding in second-language talk and sheds light on questions of language learning in interaction.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 28, 2012
Viittaaminen
Lilja, N. (2012). <i>Tiedätkö mikä on suo?</i> Kielellisen epäsymmetrian topikalisointi kakkoskielisessä arkikeskustelussa [<i>Do you know what ‘swamp’ means?</i> Topicalising linguistic asymmetry in second-language interaction]. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7485