Yhteisöllinen oppiminen hoitotyön simulaatio-opetuksessa

Avainsanat: yhteisöllinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18727], simulaatioharjoittelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p31591], hoitotyön opiskelijat, hoitotyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p10684]

Abstrakti

Terveysalan opinnoissa yhteisöllistä oppimista ja simulaatiota hyödynnetään yhä enemmän. Tutkimuksemme tuottaa tietoa yhteisöllisestä oppimisesta hoitotyön simulaatio-opetuksen kontekstissa. Simulaatio-opetuksen yleinen tavoite on valmistaa ammattikorkeakouluopiskelijoita kohtaamaan työelämän keskeisiä potilastilanteita.

Selvitämme, millaisia yhteisöllistä oppimista tukevia ja haastavia tekijöitä sairaanhoitajaopiskelijat kokevat hoitotyön yhteisöllisessä simulaatio-opetuksessa. Tutkimusaineistona käytimme opiskelijoiden kirjoittamia verkkopäiväkirjoja, jotka analysoimme temaattista analyysia hyödyntäen.

Tutkimustulokset kuvaavat yhteisöllistä oppimista tukevia ja haastavia tekijöitä. Yhteisöllistä oppimista tukeviksi tekijöiksi opiskelijat kuvasivat opiskelijaa itseään, esimerkiksi rooleissa toimiminen ja motivaation ylläpitäminen, sekä ryhmää koskevia tekijöitä, kuten vertaistuen saaminen, sitoutuminen yhteiseen tekemiseen ja dialoginen vuorovaikutus. Opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista haastavat epämiellyttävät kokemukset, parityöskentelyn jännitteet, rooleihin sisältyvät rasitteet simulaatioissa ja oppimiskeskustelun hankaluudet.

Tuloksia voidaan hyödyntää simulaatio-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulosten pohjalta erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat saavat toimia erilaisissa rooleissa simulaatio-opetuksessa. Simulaatioiden jälkeen tulee varata riittävästi aikaa opettajan ja opiskelijoiden yhdessä käytäviin oppimiskeskusteluihin.

Kirjoittajien biografiat

Virpi Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

KM, TtM, väitöskirjatutkija; lehtori

 

Pauliina Rikala, Jyväskylän yliopisto

FT, tutkijatohtori

 

 

Minna Ylönen, Jyväskylän yliopisto

KT, tutkijatohtori; koulutusasiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue

 

Katja Vähäsantanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

KT, dosentti, tutkijayliopettaja, HAMK Edu -tutkimusyksikkö

 

 

Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

KT, professori

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 19, 2024
Viittaaminen
Salo, V., Rikala, P., Ylönen, M., Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2024). Yhteisöllinen oppiminen hoitotyön simulaatio-opetuksessa . Aikuiskasvatus, 44(2), 106–120. https://doi.org/10.33336/aik.137509