Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa

Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista

Avainsanat: oppimisvaikeudet [http://www.yso.fi/onto/yso/p5302], lukihäiriöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p5301], toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], elämänkaari [http://www.yso.fi/onto/yso/p3313], eriarvoisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p3478], aikuisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15515], elinikäinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p6262], koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p84]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan tapaustutkimuksen keinoin kahden aikuisen kokemuksia oppimisvaikeuksista ja niihin saadusta tuesta osana elämänkulkua ja sosiaalisiin tekijöihin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin kiinnittyneinä. Tutkimuksessa kysytään, millaiset yhteiskunnalliset reunaehdot ja rakenteelliset tekijät kehystävät toimijuutta ja toimintamahdollisuuksia oppimisvaikeuksia kokevilla aikuisilla. Teoreettisena näkökulmana hyödynnetään toimintavalmiusajattelua, jonka avulla tutkimus liitetään osaksi keskustelua koulutuksellisesta eriarvoisuudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Tutkimuksen aineistona ovat kahden oppimisvaikeuksia kokevan aikuisen teemahaastattelut, joiden avulla tarkastellaan oppimisvaikeuksien merkitystä elämänkulussa eri elämänalueilla ja vaikeuksiin saatua tukea. Analyysimenetelmänä hyödynnetään temaattista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin oppimisvaikeuksien pitkäaikaisia seurauksia elämänkulussa ja koulutuksen ja työelämän tarjoamaa tilaa toimintavalmiuksien kehkeytymiselle ja toimijuudelle. Tutkimus havainnollistaa iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan merkitystä oppimisvaikeuksiin kytkeytyvissä kokemuksissa ja saatavilla olevissa resursseissa. Aikuisuus tuo uusia tulkintamahdollisuuksia aiemmille koulunkäyntivaikeuksille ja omille kyvyille, mikä on tärkeää toimintavalmiuksien kannalta. Tuloksia peilataan suomalaiseen aikuiskasvatukseen toimintavalmiusajattelun ja toimijuuden näkökulmasta.

Kirjoittajan esittely

Johanna Korkeamäki

VTM, HuK, tutkija

Kuntoutussäätiö; Helsingin yliopisto

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 31, 2021
Viittaaminen
Korkeamäki, J. (2021). Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa : Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus, 41(1), 6–17. https://doi.org/10.33336/aik.107384