Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä

Avainsanat: koulutusyhteisö, perusolettamukset, opettajankoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10746], professionalismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p10140], työkulttuuri [http://www.yso.fi/onto/yso/p11260], perusoletukset, kouluyhteisö [http://www.yso.fi/onto/yso/p8558], työyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p8543]

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissa jännitteitä koulutusyhteisöjen työkulttuureissa. Lähestymme aihetta opettajankoulutuksen kehittämiseen orientoituneesta koulutusmallista valmistuneiden opettajien kokemusten avulla. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on 13 puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, jotka kerättiin koulutusmalliin osallistuneilta opettajilta. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa keskityttiin yhteisön työkulttuuriin etsien myös sen vaikeammin havaittavia elementtejä, Scheinin (2017) sanoin perusolettamuksia.

Tarkastelemme, miten yhteisöllisen ja kriittistä ammatillisuutta tukevan koulutusmallin anti on koettu ja miten sen vaikutukset ovat näyttäytyneet työelämässä. Tutkimuksemme nostaa keskiöön koulutuksen tuoman osaamisen ja työelämän käytäntöjen välisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Merkitykselliseksi koettiin etenkin pitkäkestoinen ryhmäprosessi, joka on auttanut tiedostamaan koulutusyhteisöjen sosiaalisesti rakentuvia merkityksiä. Niiden havaitseminen, saati muuttaminen, on kuitenkin vaikeaa. Opinnoissa omaksuttu yhteisöllinen työkulttuuri opetti havainnoimaan ryhmien ja yhteisön dynamiikkaa myös työelämässä, tarkastelemaan koulukulttuuria kriittisesti ja kaipaamaan ammatillista keskustelua.

Työkulttuurien erilaisten toimintamekanismien vuoksi ajatuksia ammatillisuudesta oli vaikea toteuttaa koulukulttuurissa. Koulutus voi tehdä niistä tietoiseksi, mutta tietoisuus aiheuttaa törmäyksiä työelämässä. Koulutustutkimus hyötyisi ryhmien ja yhteisöjen sekä niihin kuulumisen, liittymisen ja niissä työskentelyn syvärakenteiden tarkastelusta.

Kirjoittajien biografiat

Tiina Nikkola, Jyväskylän yliopisto

KT, FM, yliopistonopettaja
opettajankoulutuslaitos

Jarmo Lyhty, Jyväskylän yliopisto

KM, FM, jatko-opiskelija
opettajankoulutuslaitos

Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto

KT, lehtori
opettajankoulutuslaitos

Minni Matikainen, Jyväskylän yliopisto

KM, jatko-opiskelija
opettajankoulutuslaitos

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 10, 2019
Viittaaminen
Nikkola, T., Lyhty, J., Rautiainen, M., & Matikainen, M. (2019). Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä. Aikuiskasvatus, 39(4), 290–302. https://doi.org/10.33336/aik.88082