Psykologista turvallisuutta tukeva työkulttuuri

Esteet ja edellytykset opetus- ja sosiaalialalla

Avainsanat: psykologinen turvallisuus, työkulttuuri [http://www.yso.fi/onto/yso/p11260], opetusala [http://www.yso.fi/onto/yso/p15623], sosiaaliala [http://www.yso.fi/onto/yso/p13916]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan psykologista turvallisuutta opetus- ja sosiaalialoilla. Tarkastelu kiinnittyy  keskusteluihin psykologisesti turvallisen työkulttuurin eduista ja merkityksestä työhyvinvoinnille ja menestymiselle. Kysymme, millaisia psykologisen turvallisuuden toteutumisen esteitä ja edellytyksiä työkulttuureissa ilmenee. Tutkimusaineisto kerättiin kirjoituspyynnöllä eläytymismenetelmää (method of empathy-based stories, MEBS) hyödyntäen. Kuvitteellisesta työelämäntilanteesta annettiin positiivinen ja negatiivinen kehyskertomus, jotka ilmensivät psykologista turvallisuutta ja turvattomuutta koskevia tekijöitä. Vastaajia pyydettiin jatkamaan kertomusta ja tuottamaan kuvaus tilanteen jatkumisesta mahdollisine ratkaisuineen. Tutkimukseen osallistui 36 vastaajaa neljästä organisaatiosta: kolme oli opetusalalta, yksi sosiaalialalta. Tulosten mukaan psykologisen turvallisuuden esteet ja edellytykset paikantuvat: 1) vuorovaikutus ja tunnekulttuuriin keskittyvään, 2) yhteisölliseen, 2) oppimisen mahdollistavaan sekä 4) rakenteisiin ja toimintamalleihin paneutuvaan työkulttuuriin. Työyhteisöjen ja tiimien psykologisen turvallisuuden edistäminen edellyttää yhtä aikaa selkeitä ja toimivia rakenteita sekä sujuvaa vuorovaikutusta. Eläytymismenetelmällä voi käynnistää työyhteisöjen jäsenten oman työn reflektoinnin työn psykologisen turvallisuuden edistämiseksi. Menetelmä sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen laajemminkin.

Kirjoittajien biografiat

Eija Raatikainen, Metropolia ammattikorkeakoulu

KT, yliopettaja, projektipäällikkö, sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Tampereen yliopisto

YTT, yliopisto-opettaja, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 20, 2023
Viittaaminen
Raatikainen, E., & Otonkorpi-Lehtoranta, K. (2023). Psykologista turvallisuutta tukeva työkulttuuri : Esteet ja edellytykset opetus- ja sosiaalialalla. Aikuiskasvatus, 43(4), 257–272. https://doi.org/10.33336/aik.130393