Vol 43 Nro 4 (2023): Aikuiskasvatus 4/2023

					Näytä Vol 43 Nro 4 (2023): Aikuiskasvatus 4/2023

PÄÄKIRJOITUKSESSA Ulpukka Isopahkala-Bouret muistuttaa, että tieteen yleistajuistaminen vahvistaa osallisuutta sivistysyhteiskunnassa: ”Jos pidetään tärkeänä, että yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksenteko perustuvat tutkittuun tietoon, tiedon on oltava mahdollisimman avoimesti kaikkien saatavilla. Sen on myös avauduttava riittävästi niillekin, jotka eivät itse kuulu tiedeyhteisöön.”  

TIEDEARTIKKELEISSA

Mari Korhonen ja Antti Saari kuvaavat tapaustutkimuksessaan,  miten syväsivistyksen ja ekososiaalisen sivistyksen arvot kääntyvät vapaan sivistystyön oppilaitoksessa toiminnaksi ja sisäistyvät toimintatavoiksi yksilön autonomiaa kunnioittavan hallinnan avulla.

Riikka Jaatinen, Inkeri Rissanen ja Elina Kuusisto tarkastelevat peruskoulun opettajien kulttuurienvälisiä valmiuksia kulttuuria koskevien arkiteorioiden näkökulmasta. Opettajien enemmistö arvostaa kulttuurista moninaisuutta, mutta joka kymmenes näkee siinä myös ongelmia.

Eija Raatikainen ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta  selvittävät, millaisia psykologisen turvallisuuden toteutumisen esteitä ja edellytyksiä opetus- ja sosiaalialan työkulttuureissa ilmenee.  Psykologinen turvallisuus edellyttää samanaikaisesti rakenteiden selkeyttä ja toimivuutta sekä vuorovaikutuksen sujuvuutta.

Anne Airaksinen, Janna Satri, Seija Ollila ja Arto O. Salonen hyödyntävät filosofi Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien lähestymistapaa selvittäessään, miten herkkyys asemoituu yhteiskunnan normeissa ja miten siihen kytkeytyviä toimintamahdollisuuksia voidaan tukea.

DIALOGISSA Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien järjestäjiin kuuluvat Sami Paavola ja Liubov Vetoshkina  pohtivat, miten sivistys puolustaa ihmisyyttä monikriisiajassa.

TUTKIJA LIIKKEESSÄ  esittelee Opintokeskus Siviksen asiantuntijan, valtiotieteen tohtori Marion Fieldsiin, joka muistuttaa, että aikuinenkin tarvitsee kasvatuskumppanuutta.

KIRJA-ARVIOISSA pureudutaan traumainformoituun työotteeseen, digiajan työyhteisötaitoihin sekä talouden ja humanismin liittoon. Sanna Kivimäki käy läpi kattavan valikoiman opinnäytetyön ohjauksen oppaita.

Lue uutuustiedote Kvs-säätiön verkkosivuilla. 

Sometunnisteet: #aikuiskasvatus #arkisivistys

Julkaistu: 2023-12-20

Koko numero

Tutkija liikkeessä

Summaries