Kulttuuria koskevat arkiteoriat osana opettajien kulttuurienvälisiä valmiuksia

Avainsanat: kulttuurinen moninaisuus, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taidot, kulttuuriteoriat [http://www.yso.fi/onto/yso/p17416], kulttuuria koskevat arkiteoriat, kulttuurienvälinen vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p25798], yhdenvertaisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p17567], opettajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p1117]

Abstrakti

Kulttuureja koskevat asenteet ja uskomukset ovat kulttuurienvälisien valmiuksien keskeinen osa-alue. Artikkelissa peruskoulun opettajien (N = 273) kulttuurienvälisiä valmiuksia lähestytään sosiaalipsykologian kentällä laajemmin tutkittujen kulttuuria koskevien arkiteorioiden eli multikulturalismin, polykulturalismin ja värisokeuden näkökulmasta. Tutkimusaineistona ovat opettajien vastaukset vuosina 2019 ja 2020 kerätyn kyselyaineiston avoimeen kysymykseen. Aineisto analysoitiin abduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella opettajien näkemyksistä oli löydettävissä viitteitä kaikista arkiteorioista, mutta multikulturalismi oli niistä yleisin: 71 prosenttia vastaajista kuvasi vastauksessaan kulttuurisen  moninaisuuden ja kulttuuristen identiteettien huomioimista ja arvostamista. Vastaajista 39 prosenttia ilmensi polykulturalismia eli käsityksiä kulttuurien risteävyydestä ja muovautuvuudesta, joka on kulttuurienvälisten valmiuksien keskeinen tekijä. Värisokeuden arkiteoriaa – käsityksiä kulttuurisen moninaisuuden vähäisyydestä sekä pyrkimykset keskittyä yhteisyyteen tai samanlaisuuteen – ilmensi viidennes vastaajista. Kulttuurista moninaisuutta ongelmallisena pitävistä näkemyksistä muodostettiin analyysissa oma kategoriansa, jota ilmensi 11 prosenttia vastaajista. Tulosten merkityksiä pohditaan opettajankoulutuksen kehittämisen näkökulmasta.

Kirjoittajien biografiat

Riikka Jaatinen, Tampereen yliopisto

KK, kasvatustieteen maisteriopiskelija, kasvatustieteiden ja kulttuurin, tiedekunta

 

Inkeri Rissanen, Tampereen yliopisto

TT, KM, dosentti, yliopistonlehtori, (monikulttuurisuuskasvatus), kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

 

 

Elina Kuusisto, Tampereen yliopisto

TT, KM, dosentti, yliopistonlehtori, (moninaisuus ja inklusiivinen kasvatus), kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 20, 2023
Viittaaminen
Jaatinen, R., Rissanen, I., & Kuusisto, E. (2023). Kulttuuria koskevat arkiteoriat osana opettajien kulttuurienvälisiä valmiuksia. Aikuiskasvatus, 43(4), 243–256. https://doi.org/10.33336/aik.127921