”Suurin osa elämästä on menny siihen, että mun täytyis olla toisenlainen”

Herkkyyden kokemuksia nyky-yhteiskunnassa

Avainsanat: herkkyys (psykologia) [http://www.yso.fi/onto/yso/p20121], herkkyyden kokemukset, toimintamahdollisuudet, muistelutyömenetelmä [http://www.yso.fi/onto/yso/p24156]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan inhimillisten toimintamahdollisuuksien ilmenemistä yksilöllisissä herkkyyden kokemuksissa. Kulttuurinen konteksti on yhteydessä siihen, kuinka ihminen kokee itsensä yhteiskunnassa ja maailmassa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on filosofi Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien lähestymistapa (capabilities approach), jossa toiminnan mahdollisuudet nähdään toimijuutta edistävinä etappeina kohti inhimillistä hyvinvointia. Kysymme, 1) millä tavoin herkkyyttä kuvaillaan kokemuksellisena ilmiönä ja 2) miten herkkyyden koetaan vaikuttaneen omiin toimintamahdollisuuksiin. Analysoitava aineistokokonaisuus koostui kirjoitetuista muistoista sekä muisteluryhmän tallennetuista ja litteroiduista ryhmäkeskusteluista. Aineistot analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulosten perusteella herkkyys voi olla kokijalleen yhtäältä suuri elämän rikkaus ja voimavara, toisaalta tukahduttava kuormituksen ja jopa häpeän lähde. Yksilöllinen kokemusmaailma saattaa ajautua ristiriitaan ympäröivien sosiaalisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten odotusten sekä vaatimusten kanssa ja johtaa toimijuutta ja hyvinvointia lamaavaan toimintamahdollisuuksien kaventumiseen. Tulokset avaavat näkymiä herkkyyden asemoitumiseen vallitsevissa yhteiskunnallisissa normikäsityksissä ja arvostuksissa sekä siihen, kuinka yksilölliseen herkkyyteen kytkeytyviä toimintavalmiuksia voidaan tukea.

Kirjoittajien biografiat

Anne Airaksinen, Itä-Suomen yliopisto

KM, YTM, väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Janna Satri, Tampereen yliopisto

MMM, KK, kasvatustieteiden maisteriopiskelija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

 

 

Seija Ollila, Vaasan yliopisto

HTT, dosentti, johtamisen yksikkö, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

KT, dosentti, sosiaalipedagogiikan professori, yhteiskuntatieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 20, 2023
Viittaaminen
Airaksinen, A., Satri, J., Ollila, S., & Salonen, A. O. (2023). ”Suurin osa elämästä on menny siihen, että mun täytyis olla toisenlainen”: Herkkyyden kokemuksia nyky-yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus, 43(4), 276–292. https://doi.org/10.33336/aik.126144