Pitkä tie yliopistoon

Toisen mahdollisuuden käyttäjät

Avainsanat: aikuisopiskelijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p25875], korkeakouluopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13164], sosiaalinen tausta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2138], elämäkertatutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p8110], elämäkerrat [http://www.yso.fi/onto/yso/p11597] adult students [http://www.yso.fi/onto/yso/p25875], social background [http://www.yso.fi/onto/yso/p2138], studies in an institution of higher education [http://www.yso.fi/onto/yso/p13164], biographical research [http://www.yso.fi/onto/yso/p8110], biographies [http://www.yso.fi/onto/yso/p11597]

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissa yliopistossa aikuisina opiskelevien, niin sanotun toisen mahdollisuuden käyttäjien profiilia ja koulutuspolkuja. Kysymme, miten he poikkeavat muista opiskelijoista ja mikä on saanut heidät hakeutumaan yliopisto-opintoihin keskimääräistä vanhempina. Tutkimuskysymyksiin vastaamme kahden toisiaan täydentävän aineiston avulla. Tilastokeskuksen kokoama henkilörekisteripohjainen tilastoaineisto käsittää 50 prosentin satunnaisotoksen (N = 23 826) Suomessa vuonna 2014 maisterintutkintoa suorittaneista opiskelijoista. Klusterianalyysissä aineistosta erottui neljä erilaista opiskelijaryhmää, joista yhden nimesimme ”toisen mahdollisuuden käyttäjiksi”: ryhmään kuuluvat olivat jo aiemmin tutkinnon suorittaneita ja työelämässä olleita, selvästi aikuisiällä yliopisto-opintonsa aloittaneita. Toisena aineistona käytämme Turun yliopistossa vuosina 2011–2015 aikuiskasvatustiedettä pää- tai sivuaineenaan opiskelleiden aikuisten (N = 42) kirjoittamia koulutuselämäkertoja. Tarkempaan analyysiin valitsimme neljä tarinaa, joissa kirjoittajat kuvailevat, miten he olivat päätyneet yliopisto-opiskelijoiksi. Koulutuselämäkertojen perusteella aikuisena yliopistoon hakeutumisen tyypillisiä syitä olivat halu edetä uralla, entiseen ammattiin kyllästyminen ja alan vaihtaminen, opiskelumotivaation löytyminen vasta myöhemmällä iällä sekä uusien haasteiden etsiminen. Opiskelemaan lähtö saattoi toimia myös pakoreittinä pois hankalasta elämäntilanteesta.

Kirjoittajien biografiat

Hanna Nori, Turun yliopisto

KT, VTM, yliopistotutkija
Kasvatustieteiden laitos, CELE

Markku Vanttaja, Turun yliopisto

KT, dosentti, yliopistotutkija
Kasvatustieteiden laitos, CELE

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 30, 2018
Viittaaminen
Nori, H., & Vanttaja, M. (2018). Pitkä tie yliopistoon: Toisen mahdollisuuden käyttäjät. Aikuiskasvatus, 38(4), 276–290. https://doi.org/10.33336/aik.88373