Puhuu tiikerin kanssa. Näkökohtia ihmisen ja eläimen maailmassa-asumiseen Venäjän Kaukoidässä

Kirjoittajat

  • Teuvo Laitila

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79046

Abstrakti

Ihmisen tapaa puhua eläimistä, kasveista ja luonnonilmiöistä inhimillisinä toimijoina
on E. B. Tylorin Primitive Culture -teoksesta (1871) lähtien kutsuttu animismiksi. Tylor
piti animismia alkukantaisena tapana selittää, mitä luonnossa tapahtui. Uudemmassa
tutkimuksessa, alkaen A. I. Hallowellin artikkelista ”Ojibwa Ontology, Behavior and
World View” (1960), animismi on nähty ihmisen tapoina hahmottaa maailma ja määrittää
kunkin maailmassa vaikuttavan toimijan paikka ja sille sovelias toiminta. Tätä on
sittemmin kutsuttu myös perspektivismiksi (mm. Eduardo Viveiros de Castro).
Artikkelissa tarkastellaan uudemman näkemyksen pohjalta Venäjän Kaukoidän
alkuperäiskansojen ihmisen ja tiikerin suhteista kertovaa perinnettä. Perspektivismin
sijaan nimitän näkökulmaani maailmassa-asumiseksi, koska en katso perspektivismin
kuvaavan riittävän kattavasti animismiin sisältyvää toimintaa: animismissa ei ole kyse
vain näkemisestä tai näkökulmasta. Termi maailmassa-asuminen perustuu Martin Heideggerin
ja Tim Ingoldin ajatuksiin.
Artikkelissa kuvataan maailmassa-asumista persoonien (ihmisen ja tiikerin) tilan jakamisen
ja siihen liittyvien ristiriitojen kautta. Johtopäätöksenä on, että sekä tilan jakamista
että ristiriitojen ratkaisua säätelevät kullekin persoonalle ominaiset toimintamallit, jotka
otaksutaan yleisesti tunnetuiksi ja joita Venäjän Kaukoidän alkuperäiskansat kutsuvat
muun muassa taigan laiksi. Periaatteiden yleinen tuntemus ja niistä neuvottelemisen
mahdollisuus taas perustuvat persoonia ulkokuoren erilaisuudesta huolimatta yhdistävään
yhteisöllisyyteen. Erilaiset persoonat elävät samassa maailmassa, ovat riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat teoillaan toisiinsa. Siksi persoonana oleminen on myös eettistä
toimintaa, joka – kuten persoonakin – on olemassa vain keskinäisen vuorovaikutuksen
kautta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-05-01

Viittaaminen

Laitila, T. (2013). Puhuu tiikerin kanssa. Näkökohtia ihmisen ja eläimen maailmassa-asumiseen Venäjän Kaukoidässä. Elore, 20(1). https://doi.org/10.30666/elore.79046

Numero

Osasto

Teemanumeron artikkelit