Aikuiset lapset muistisairaan vanhemman kotona asumisen mahdollistajina

Kirjoittajat

  • Ulla Halonen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

aikuiset lapset, tuen tarve, hoiva, muistisairaus, vanhempi, kotona asuminen

Abstrakti

Väestön vanhetessa ja muistisairauksien lisääntyessä aikuisten lasten merkitys muistisairaan vanhempansa kotona asumisen mahdollistajina vahvistuu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aikuisten lasten muistisairaalle vanhemmalleen antamaa apua ja hoivaa sekä niiden antamiseen tarvittavaa tukea. Lisäksi tutkitaan, mistä aikuiset lapset ovat saaneet tukea vanhemman hoivaamiseen ja miten eri tahoilta saatava tuki ja palvelut vastaavat tuen tarpeisiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla eri puolilla Suomea asuvilta aikuisilta lapsilta (n=20). Analyysimetodina oli laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimus osoittaa, että aikuisilla lapsilla on tärkeä rooli sairastuneen vanhempansa arjen sujuvuuden seuraajina ja käytännön asioiden hoitajina. Merkittävä osa huolenpidosta kohdistuu kokonaisuuden koordinointiin. Tutkimuksen mukaan aikuisten lasten tuen tarpeet ovat yksilöllisiä, ja niihin vaikuttavat sairastuneen toimintakyky ja asumismuoto sekä autettavan ja aikuisen lapsen mahdollisesti saama tuki tai palvelu. Eniten kaivataan tukea sairauteen liittyviin tietoihin ja taitoihin sekä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja palveluohjausta palveluiden koordinointiin. Aikuisten lasten tuen tarpeet tulee huomioida aiempaa paremmin, jotta he voivat toimia vanhempansa kotona asumisen mahdollistajina.

Adult children enabling a parent with memory disease to live at home

As the population is aging and memory disorders are increasing, the role of adult children in enabling an elderly parent with memory disease to live at home is increasing. This study examines the situations of adult children caring for their parents with memory disease living at home, and their needs for support and services. In addition, it analyzes where adult children have received support and services, and how various sources of support meet their needs. The study data were collected through telephone interviews with adult children who live throughout Finland (n=20). The data were analyzed by theory-based content analysis. The results of the study show that the bulk of adult children’s care-giving focuses mostly on everyday practical matters. In addition, adult children play a significant role in coordinating services for their parents. Some of the family members felt that they carried complete responsibility for their impaired parent’s everyday care. According to the study, adult children’s needs for support greatly affect the life situation of the parent and their family, the parent’s functional ability, and the possibility to receive support and other services for both the parent and the family. Support is needed the most in regards to information and practical knowledge of the disease, mental health maintenance and coordinating services. Better observation of the adult child’s caregiving and support needs would aid them in enabling their parent to remain living at home.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-11

Viittaaminen

Halonen, U. (2022). Aikuiset lapset muistisairaan vanhemman kotona asumisen mahdollistajina. Gerontologia, 36(1), 16–32. https://doi.org/10.23989/gerontologia.107685