Koronarajoitusten yhteys omaishoitajien kokemaan terveyteen ja elämänlaatuun

Kirjoittajat

  • Roosa-Maria Savela Itä-Suomen yliopisto
  • Irma Nykänen Itä-Suomen yliopisto
  • Tarja Välimäki Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

elämänlaatu, omaishoito, pandemia, terveys

Abstrakti

Koronapandemian aikaiset rajoitustoimet muuttivat merkittävästi omaishoitajien saamia tukipalveluita. Pandemia vaikeutti omaishoitajien arkielämän sujumista sekä aiheutti epävarmuutta omasta ja hoidettavan terveydestä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata omaishoitajien kokemaa terveydentilaa ja elämänlaatua sekä itsearvioitua fyysistä ja psyykkistä terveyttä koronapandemian aikana. Aineistona olivat Suomessa täysi-ikäistä henkilöä hoitavien omaishoitajien (n=234) vastaukset Eurocarersin ja Italian National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA) -tutkimuslaitoksen kyselyaineistosta. Aineisto kerättiin verkkokyselyllä marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana. Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä ja binäärisellä logistisella regressioanalyysilla. Omaishoitajan päivittäinen kanssakäyminen vain hoitamansa henkilön kanssa oli yhteydessä omaishoitajan heikentyneeseen fyysiseen kuntoon, psyykkiseen hyvinvointiin, yleiseen terveydentilaan ja elämänlaatuun. Omaishoitajan kokema vapauden puute oli yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisäksi hoidettavan sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeytyminen oli yhteydessä omaishoitajan heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet omaishoitajille monitahoisia, ja nämä vaikutukset tulee ottaa huomioon tukitoimien suunnittelussa.

The effects of COVID-19 restrictions on family caregivers’ self-reported health and quality of life

The COVID-19 pandemic has caused uncertainty for family caregivers and practical difficulties in everyday life. Therefore, this research assesses the experiences of family caregivers on their health and quality of life during the pandemic in Finland. The study included family caregivers caring for an adult (n=234). Data were collected from November 2020 to March 2021 through a web-based survey created by Eurocarers in collaboration with the Italian National Institute of Health and Science on Ageing. The data were analyzed with binary logistic regression analysis. Family caregivers’ daily contact only with their care recipient predicted caregivers’ impaired physical condition, psychological well-being, general health, and quality of life. In addition, the lack of freedom experienced by the family caregiver was associated with impaired psychological well-being and quality of life. Consequently, the effects of the pandemic have been multi-layered for family caregivers, which must be considered when planning support measures.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-09

Viittaaminen

Savela, R.-M., Nykänen, I., & Välimäki, T. (2023). Koronarajoitusten yhteys omaishoitajien kokemaan terveyteen ja elämänlaatuun. Gerontologia, 37(2), 153–164. https://doi.org/10.23989/gerontologia.115978