Nucu™- hyvinvointialusta omaishoitajien ja ikääntyneiden omaishoidettavien elämänlaadun tukena

Kirjoittajat

  • Suvi Tikkanen Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto
  • Heidi Siira Oulun yliopisto
  • Sinikka Lotvonen Oulun yliopisto

Avainsanat:

teknologia, hyvinvointi, elämänlaatu, omaishoito, iäkäs

Abstrakti

Omaishoitoa on yhteiskunnassamme tärkeää kehittää ja tukea erilaisin palveluin, koska sen vaikutukset ovat inhimillisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Erilaisten teknologioiden avulla voidaan tukea omaishoitotyötä sekä hoitajien ja hoidettavien toimintakykyä ja elämänlaatua. Tässä määrällisessä pilottitutkimuksessa käytettiin Nucu™-hyvinvointialustaa, johon ladattiin sisällöksi kotivoimistelua, rentoutusharjoitteita, musiikkia ja luonnonääniä. Tutkimuksessa kartoitettiin omaishoitajien (n=20) ja -hoidettavien (n=20) Nucu™-hyvinvointialustan käyttökokemusta neljän viikon intervention aikana. Lisäksi tarkasteltiin omaishoitajien elämänlaatua ennen ja jälkeen intervention sekä omaishoidettavien elämänlaatua intervention jälkeen. Tutkimusaineisto kerättiin omaishoitajilta EuroHIS-8-elämänlaatumittarin ja Nucu™-käyttökartoituskyselyn avulla. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkittavat käyttivät hyvinvointialustaa intervention aikana yhteensä 1 057 kertaa. Omaishoitajien elämänlaatu parani intervention aikana tilastollisesti merkitsevästi (p=0,048). Yli puolet omaishoitajista koki Nucu™-hyvinvointialustan tukeneen heidän omaa ja omaishoidettavien elämänlaatua. Hyvinvointialusta lisäsi osallistujien yhteisen toiminnan määrää. Omaishoitajat arvioivat, että hoidettavien mieliala ja vireystila paranivat kahdella kolmasosalla ja puolet heistä sai uutta sisältöä päivään. Tulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimusta hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista parantaa ikääntyneiden elämänlaatua.

Nucu™ ‒ a wellness platform supporting the quality of life of family caregivers and older adults they care for

It is important to develop and support family caregiving in our society through various services, because its effects are humanly and financially significant. Various technologies can be used to support family caregiving and the functional ability and quality of life of caregivers and care recipients. This quantitative pilot study used Nucu™ wellness platforms loaded with home gymnastics, relaxation exercises, music, and natural sounds. The study mapped the experiences of caregivers (n=20) and care recipients (n=20) using the Nucu™ wellness platform during a four-week intervention. In addition, the quality of life of caregivers before and after the intervention and the quality of life of the care recipients after the intervention were examined. The data were collected from caregivers using the EuroHIS-8 instrument and the Nucu™ usage survey. The data were analyzed by statistical methods. Nucu™ wellness platforms were used a total of 1057 times during the intervention. The quality of life of caregivers improved statistically significantly during the intervention (p = 0,048). More than half of caregivers felt that the Nucu™ wellness platforms had supported their own and their care recipient’s quality of life. Nucu™ wellness platforms increased the number of joint activities of the participants. According to the caregivers, the mood and alertness of the care recipients improved by two-thirds and half received new content by the day. The results confirm previous research on the potential of welfare technology to have a positive impact on quality of life.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-02-08 — Päivitetty 2023-03-10

Versiot

Viittaaminen

Tikkanen, S., Siira, H., & Lotvonen, S. (2023). Nucu™- hyvinvointialusta omaishoitajien ja ikääntyneiden omaishoidettavien elämänlaadun tukena . Gerontologia, 37(1), 53–67. https://doi.org/10.23989/gerontologia.116356 (Original work published 8. helmikuuta 2023)