Ikääntyneiden hoitotyö – sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia simulaatio-opetuksesta ammattikorkeakoulussa

Kirjoittajat

Avainsanat:

gerontologinen hoitotyö, simulaatio, hoitotyön opiskelijat, teema-analyysi

Abstrakti

Väestön entistä nopeampi ikääntyminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen koulutuksen. Hoitoalan opiskelijoiden valmistaminen yhä kasvavan ikääntyvän väestön hoitoon koetaan sairaanhoitajakoulutuksessa haasteena. Tutkimuksessa analysoitiin temaattisen analyysin avulla sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia gerontologisen hoitotyön simulaatio-opetuksesta. Lisäksi kartoitettiin sitä, mitä opiskelijat arvioivat oppineensa kokonaisuudessaan gerontologisen hoitotyön opintojaksolla. Aineisto kerättiin Webropol-verkkokyselyllä hoitotyön opiskelijoilta (N=39), jotka osallistuivat simulaatioihin syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Tulokset osoittivat, että sairaanhoitajaopiskelijat kokivat simulaatiot turvalliseksi ja realistiseksi oppimisympäristöksi, jossa myös virheiden tekeminen ja niistä oppiminen oli mahdollista. Jotkut opiskelijat kokivat ahdistusta tai pelkoa simulaatioiden yhteydessä. Simulaatioiden tekniseen toteutukseen ja opiskelijoiden huolelliseen valmisteluun tulee kiinnittää huomiota. On tärkeää varmistaa simulaatiopedagogiikan ja erilaisten simulaatio-opetukseen liittyvien työvälineiden osaaminen. Simulaatio-opetusta tulisi kehittää edelleen huomioiden oppilaiden tunteiden, stressin ja jännityksen vaikutus oppimiseen. Hyvä valmistautuminen ja suunnittelu voivat auttaa opiskelijoita orientoitumaan simulaatioon ja siten mahdollisesti vähentämään siihen kohdistuvaa stressiä ja jännitystä.

Gerontological nursing – Nursing students experiences of simulation teaching in a University of Applied Sciences

The population is aging much faster than before, which challenges social and health care and its education. Preparing nursing students to care for the increasing aging population is seen as a challenge in nursing education. In this research, nursing students’ experiences of gerontological nursing simulation teaching are analyzed using thematic analysis. In addition, the contents of simulation teaching in gerontological nursing are examined. The data was collected from nursing students (N=39) who participated in the simulations in autumn 2021 and spring 2022 using the Webropol online survey. The results showed that the nursing students experienced the simulations as a safe and realistic learning environment, where it was also possible to make mistakes and learn from them. Some students experienced anxiety or fear during the simulations. It is important to pay attention to the technical implementation of the simulations and the careful preparation of the students. It is important to ensure knowledge of simulation pedagogy and various tools related to simulation teaching. Simulation teaching should be developed further, taking into account the effect of students’ emotions, stress and tension on learning. Good preparation and planning can help students orient themselves to the simulation and thus potentially reduce the stress and tension associated with it.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-05-05 — Päivitetty 2023-06-09

Versiot

Viittaaminen

Salo, V., Laitila, M., & Halmesmäki, R. (2023). Ikääntyneiden hoitotyö – sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia simulaatio-opetuksesta ammattikorkeakoulussa . Gerontologia, 37(2), 140–152. https://doi.org/10.23989/gerontologia.121547 (Original work published 5. toukokuuta 2023)