Haja-asutusalueella ilman säännöllistä kotihoitoa asuvien iäkkäiden kokemuksia terveydenhuollon palveluista

Kirjoittajat

  • Kaija Siirilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Anja Rantanen Tampereen yliopisto
  • Mira Palonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

iäkkäät, haja-asutusalue, terveydenhuollon palvelut

Abstrakti

Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan haja-asutusalueella ilman säännöllistä kotihoitoa asuvien iäkkäiden suoria ja välillisiä kokemuksia terveydenhuollon palveluista. Väestön ikääntyessä terveydenhuollon palvelutarve kasvaa, ja samaan aikaan palvelut keskittyvät yhä enemmän kasvukeskuksiin. Toisaalta juuri haja-asutusalueella asuvien iäkkäiden palvelut ovat vaarassa vähentyä, erityisesti niillä, joilla on puutteita digitaidoissa. Aineisto muodostui kahdeksan länsisuomalaisella haja-asutusalueella ilman säännöllistä kotihoitoa asuvan yli 75-vuotiaan henkilön haastatteluista. Tutkimukseen osallistujat rekrytoitiin lumipallo-otannalla ja haastattelut toteutettiin avoimina yksilöhaastatteluina puhelimitse tai kasvotusten. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimukseen osallistujat kokivat terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden heikentyneen ja siten vaikeuttaneen heidän asiointiaan. Palvelukokemus nähtiin merkityksellisenä, ja haastateltavat olivat kuitenkin varsin tyytyväisiä fyysisiin palveluihin niihin päästessään. Lähipalveluissa erityisesti hoitajan rooli oli merkittävä. Sähköiseen asiointiin suhtauduttiin ristiriitaisesti: se koettiin hankalaksi mutta samalla monien palveluiden saamisen ehdoksi. Osallisuutta omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon pidettiin tärkeänä, ja tähän liittyi keskeisesti kuulluksi tulemisen tunne. Läheisillä oli merkittävä rooli asioinnin tukena ja usein konkreettisena apuna palveluihin kulkemisessa.

 Experiences of the older people living in a rural area without regular home care regarding healthcare services

The study examines the experiences of the older people living in a rural area without regular home care regarding healthcare services. As the population ages, the need for healthcare services increases, and at the same time, services are increasingly concentrated in growth centers. Older people living in rural areas have traditionally not been considered the most active population group to promote their service needs or defend their interests, and therefore hearing them out is justified. The data consisted of interviews with eight people over 75 living in a rural area in Western Finland without regular home care. The interviewees were recruited for the study by snowball sampling and the interviews were carried out as open individual interviews by phone or face to face. The data were analyzed using inductive content analysis. The participants in the study felt that the availability of healthcare services had weakened and thus made their lives more difficult. In addition, the increased eHealth services caused difficulties in everyday life. However, the elderly interviewed were quite satisfied with the physical services when they got to them. Service experience and the role of nurses were meaningful to them. Everyday life was managed with a little help, and the support received from loved ones played a significant role in getting services. In addition, participation in decision-making regarding one's own care was perceived as important.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-09

Viittaaminen

Siirilä, K., Rantanen, A., & Palonen, M. (2023). Haja-asutusalueella ilman säännöllistä kotihoitoa asuvien iäkkäiden kokemuksia terveydenhuollon palveluista . Gerontologia, 37(2), 165–180. https://doi.org/10.23989/gerontologia.121998