Ikääntyneiden ihmisten kokemukset FINGER-elintapaintervention kuntosaliharjoittelusta ja liikuntatottumukset intervention jälkeen

Kirjoittajat

  • Mia Jylhä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Riitta Vesala Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
  • Katri Turunen Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Tiia Ngandu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Karolinska Institutet, Ruotsi
  • Miia Kivipelto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Karolinska Institutet, Ruotsi ja Itä-Suomen yliopisto
  • Satu Havulinna Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Jenni Kulmala Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Karolinska Institutet, Ruotsi ja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

ikääntyminen, toimintakyky, fyysinen aktiivisuus, laadullinen tutkimus

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ikääntyneiden ihmisten kokemuksia FINGER-tutkimuksen (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) kaksivuotiseen elintapainterventioon sisältyneestä ohjatusta ryhmämuotoisesta kuntosaliharjoittelusta sekä heidän liikuntatottumuksiaan ja fyysistä aktiivisuuttaan yksitoista vuotta intervention alkamisen jälkeen. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana FINGER-tutkimuksen yhdentoista vuoden seurantaa kahdessa ryhmämuotoisessa teemahaastattelussa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulokset osoittivat, että yhteisöllinen ja yksilöllistä ohjausta sisältävä kuntosaliharjoittelu tuki haastatteluun osallistuneiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, lisäsi ymmärrystä liikunnallisen elämäntavan merkityksestä ja motivoi liikkumaan pitkällä aikavälillä. Yksitoista vuotta elintapaintervention alkamisen jälkeen haastatteluun osallistuneita voitiin kuvata hyvinvointiaktiivisiksi ikääntyviksi ihmisiksi, joiden liikuntatottumuksiin sisältyi terveys-, elämänkulku-, hyöty- ja elinpiiriliikkumisen piirteitä. Tulokset osoittivat, että ikääntyneille ihmisille suunnitellulla ohjatulla kuntosaliharjoittelulla voidaan lisätä heidän ymmärrystään fyysisen aktiivisuuden hyödyistä, tukea elämänhallintaa ja resilienssiä ja sitä kautta ylläpitää toimintakykyä sekä edistää aktiivista ikääntymistä.

Older adults’ experiences of gym training in the FINGER-lifestyle intervention study and exercise habits after the intervention

The aim of this study was to describe older adults’ experiences of guided group gym training included in the two-year lifestyle intervention of the FINGER study (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) and their exercise habits and physical activity eleven years after the intervention began. The research material was collected as part of the eleven-year follow-up of the FINGER study in two theme-based group interviews. The data were analysed using inductive content analysis. The results showed that gym training with community and individual guidance supported the well-being of the interview participants comprehensibly, increased their understanding of the importance of an active lifestyle, and motivated them to exercise in the long term. Eleven years after the start of the lifestyle intervention, the participants in the interview could be described as well-being-active aging people, whose exercise habits included aspects of health, life course, benefit, and life circle movement. The results showed that guided gym training aimed at older adults can increase their understanding of the benefits of physical activity, support life management and resilience and thereby maintain functional capacity, and promote active aging.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-08

Viittaaminen

Jylhä, M., Vesala, R., Turunen, K., Ngandu, T., Kivipelto, M., Havulinna, S., & Kulmala, J. (2024). Ikääntyneiden ihmisten kokemukset FINGER-elintapaintervention kuntosaliharjoittelusta ja liikuntatottumukset intervention jälkeen . Gerontologia, 38(1), 16–33. https://doi.org/10.23989/gerontologia.130661