Terveyden lukutaito ja muistisairaudet: Näkemyksiä tuen tarpeesta ja osaamisvaatimuksista

Kirjoittajat

  • Mika Uitto Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Merja Hoffrén-Mikkola Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Katri Turunen Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

laadullinen tutkimus, ikääntyminen, terveyden edistäminen

Abstrakti

Terveyden lukutaito käsittää yksilön kyvyt hankkia, ymmärtää, arvioida ja soveltaa terveyteen liittyvää tietoa päätöksenteossaan. Matala terveyden lukutaito on yhteydessä heikompaan terveyteen ja korkeampaan sairastavuuteen. Väestön ikääntyessä tarvitaan lisää tietoa muistisairauksiin ja terveyden lukutaitoon liittyvistä tuen tarpeista sekä ammattilaisten osaamisvaatimuksista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tukea muistisairausriskissä olevia, muistisairaita ja heidän läheisiään sekä huomioida paremmin heidän terveyden lukutaitoonsa liittyviä tarpeitaan. Tutkimusaineisto kerättiin yhdessä fokusryhmähaastattelussa ja neljässä asiantuntijahaastattelussa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset osoittivat terveyden lukutaidon olevan tärkeä voimavara, joka edistää muistisairaiden, muistisairausriskissä olevien sekä heidän läheistensä toimijuutta terveydenhuollossa. Tukeakseen muistisairausriskissä olevia, muistisairaita sekä heidän läheisiään ammattilaisten tulee hallita riittävä muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja ymmärrys sekä hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Ammattilaisten tulisi myös varmistaa, että potilas- ja asiakaslähtöisyys toteutuu ja että muistisairaat ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen, riippumatta heidän taustoistaan, terveyden lukutaidostaan tai kognitiivisista kyvyistään.

Health literacy and memory disorders: Perspectives on the need for support and competency requirements

Health literacy encompasses an individual’s abilities to access, understand, appraise, and apply health-related information in their decision-making. Low health literacy is associated with poorer health outcomes and higher morbidity. As the population ages, there is a need for more information on dementia and the support needs related to health literacy, as well as the competence requirements for professionals. The aim of this study was to generate knowledge to support individuals at risk of dementia, individuals with dementia, and their caregivers, and to better address their health literacy needs by social and healthcare professionals. The data were collected through one focus group interview and four expert interviews and analyzed using an inductive content analysis. The results indicated that health literacy is an important resource that enhances the agency of individuals with dementia, those at risk of dementia, and their caregivers in healthcare settings. To support them, professionals need sufficient expertise and understanding of dementia, as well as good communication and interaction skills. Professionals should also ensure patient-centeredness and the availability of necessary support for individuals with dementia and their caregivers, regardless of their backgrounds, health literacy, or cognitive abilities.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-08

Viittaaminen

Uitto, M., Hoffrén-Mikkola, M., & Turunen, K. (2023). Terveyden lukutaito ja muistisairaudet: Näkemyksiä tuen tarpeesta ja osaamisvaatimuksista. Gerontologia, 37(4), 355–370. https://doi.org/10.23989/gerontologia.130914