Ikääntyvien päihdeongelmaisten naisten tuen tarpeet ja kotiin jalkautuvan päihdetyön mallin kehittäminen

Kirjoittajat

  • Eila Vesa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, lasten ja nuorten perhepalvelut
  • Tarja Orjasniemi Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityö
  • Pia Skaffari Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityö

Abstrakti

Ikääntyneiden alkoholin käyttö yleistyy alkoholia käyttävien ikäpolvien vanhetessa. Vanhuspalveluiden ja päihdehuollon työntekijät ovat esittäneet huolen ikääntyneiden kasvavista päihdeongelmista. Tässä artikkelissa tarkastellaan ikääntyvien päihdeongelmaisten naisten elämätilanteita ja avun tarpeita sekä naisille kehitettyä kotiin jalkautuvan päihdetyön mallia. Tutkimusaineisto käsitti viiden iältään 65–71-vuotiaan Etelä-Suomessa kotona yksin asuvan naisen haastattelut. Aineiston analyysissa löytyi kolme pääteemaa: kotiin eristäytyminen, avun saamisen vaikeus ja toiveet kotiin vietävästä päihdetyöstä. Nämä toimivat päihdetyön mallin kehittämisen pohjana. Haastatellut naiset kokivat juomisestaan häpeää ja syyllisyyttä. Juomisen lisäksi liikuntarajoitteisuus ja sosiaalisten tilanteiden pelko rajoittivat avun hakemista. Päihdetyön jalkautuminen kotiin on tärkeää tilanteissa, joissa naiset eivät kykene lähtemään kodista ulos. Jalkautuvan päihdetyön malli yhdistää gerontologisen ja päihdetyön tietämyksen ymmärrykseen sukupuolen merkityksestä. Mallissa yhdistetään eri menetelmiä, kuten kotikäyntejä, palveluohjausta, moniammatillista verkostotyötä ja yhteistyötä läheisten sekä kolmannen sektorin kanssa. Mallin keskiössä on sosiaalityöntekijän ja ikääntyvän naisen kohtaaminen sekä työskentely naisen kotona. Toimintamalli soveltuu pienille paikkakunnille, joissa päihdetyö on osa yleistä sosiaaityötä.

Abstract
The use of alcohol is becoming more common among the aged as alcohol users are aging. Workers in elderly services and substance abuse work have expressed their concern over elderly people's increasing substance abuse problems. This article discusses the life situations and care needs of aged women with substance abuse problems and a home care model designed for these women. The research material consisted of five women aged 65–71 years and living alone in southern Finland. The analysis of the material produced three main themes: staying home in isolation, having difficulty getting help, and hoping to get home care for substance abuse. These themes served as a basis for developing the substance abuse work model. The women associated their drinking with feelings of guilt and shame. Home care for substance abuse is important in a situation where a woman can no longer leave her home. In addition to drinking, also reduced mobility and fear of social encounters prevented the women from seeking help. The model combines expertise on gerontological and substance abuse work with an understanding of the meaning of gender. The issue is approached from the perspective of gerontological substance abuse work. Home care for substance abuse is a combination of various methods including home visits, case management, multi-professional networking, and collaboration with close relatives and the third sector. The model focuses on encounters between social workers and aged women and on work in the client’s home. The model is suited for small localities where substance abuse care is part of social work.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-12

Viittaaminen

Vesa, E., Orjasniemi, T., & Skaffari, P. (2022). Ikääntyvien päihdeongelmaisten naisten tuen tarpeet ja kotiin jalkautuvan päihdetyön mallin kehittäminen. Gerontologia, 31(1), 23–37. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/61050