Ikääntyneiden turvallinen lääkehoito – mittarin kehittämisprosessi

  • Markus Karttunen Oulun yliopisto
  • Maria Kääriäinen
  • Jari Jokelainen
  • Satu Elo
Avainsanat: turvallinen lääkehoito, mittari, pitkäaikaishoitotyö, hoitohenkilökunta

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää turvallisen lääkehoidon toteuttamista arvioiva mittari. Mittarin sisältö laadittiin turvallisen lääkehoidon toteuttamisen osa-alueiden mukaisesti kirjallisuuskatsauksen avulla. Osa-alueita ovat: oikea lääke, oikea tarve lääkkeelle, oikea annos, oikea potilas, oikea lääkkeen antotapa, oikea lääkkeen käyttökuntoon saattaminen, oikea lääkkeen antoaika, oikea potilaan ohjaus, oikea lääkehoidon seuranta ja vaikutusten arviointi, oikea lääkehoidon dokumentointi ja kirjaaminen, oikea aseptiikka. Osa-alueista laadittiin mittari, joka käsitti 123 kysymystä. Asiantuntijapaneeli (n=7) arvioi mittarin sisältöä ja väittämien rakenteita. Pilot-testauksen aineisto kerättiin webropol-kyselynä yhden kaupungin kunnallisissa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksiköissä lääkehoitoon osallistuvalta hoitohenkilökunnalta (N = 294). Vastausprosentti oli 24 %. Pilot-testauksessa arvioitiin vastaamiseen kuluvaa aikaa ja sähköisen kyselyn toimivuutta. Mittarin sisäisen johdonmukaisuuden arvioinnissa käytettiin Tarkkonen Rho -kerrointa, joka osoitti mittarin sisäisen johdonmukaisuuden hyväksi. Asiantuntijapaneelin arvioinnissa ja pilot-testauksessa saatiin tärkeää tietoa kehitetyn mittarin sisällöstä, selkeydestä, vastaamiseen kuluvasta ajasta ja käytettävyydestä. Turvallinen lääkehoito -mittari todettiin muokkauksen jälkeen turvallisen lääkehoidon toteuttamisen periaatteet hyvin huomioivaksi, toimivaksi ja luotettavaksi.

Development process of the Safe medication – scale for elderly care
The aim of this study was to develop a safe medication administration assessment scale. The content of the scale was built according to divisions of safe medication administration by using scoping review method. The divisions are: right drug, right action, right dose, right patient, right route, right form, right time, right counselling, right response, right documentation, right aseptic. The scale consisted of 123 items. A panel of experts (n=7) determined the content of the scale and the structures of the items. The material for the pilot study was collected from the staff (N=294) of the communal long term elderly care wards of one town by using webropol questionnaire. The response rate was 24 %. The time used for responding and the usability of the online survey were evaluated. Tarkkonen’s rho was used for estimation of reliability and the internal consistency was noted to be good. The appraisal of the panel of experts and the pilot study produced essential information of the content and the clarity of the scale. After final editing the Safe Medication – scale was noted to be functional and reliable.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 30, 2017
Viittaaminen
Karttunen, M., Kääriäinen, M., Jokelainen, J., & Elo, S. (2017). Ikääntyneiden turvallinen lääkehoito – mittarin kehittämisprosessi. Gerontologia, 31(2), 87-99. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63086