Yksinäisyys kotona asuvien iäkkäiden elämässä

Kirjoittajat

  • Ritva Kangassalo
  • Sari Teeri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

yksinäisyys, iäkkäät, haastattelututkimus

Abstrakti

Tässä artikkelissa kuvataan kotona asuvien iäkkäiden ihmisten kokemuksia yksinäisyydestään. Tutkimus on osa Satakunnan Vanhustuki ry:n Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen -hanketta.  Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä, hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana tavattua asiakasta. Haastattelut toteutettiin avoimina ja keskustelunomaisina. Ne nauhoitettiin, ja niistä pidettiin päiväkirjaa. Aineisto analysoitiin induktiivisesti teema-analyysillä. Haastateltavien keski-ikä oli 85 vuotta. He olivat yksin asuvia, leskeytyneitä, ja useimmat heistä olivat muuttaneet lähiaikoina uuteen asuinympäristöön.  Heidän sosiaaliset suhteensa olivat harventuneet, terveys ja toimintakyky alentunut, ja lähes kaikilla oli ollut elämänhistoriassa haavoittavia kokemuksia. Yksinäisyyden kokemus vaihteli jatkuvasta yksinäisyydestä ajoittaiseen. Se ilmeni sekä emotionaalisena että sosiaalisena yksinäisyytenä. Osa haastateltavista korosti ihmisen omaa vastuuta elämästään ja myös yksinäisyydestään. Enemmistö heistä toivoi yksinäisyyteen apua ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi asuinyhteisöltä, ystäviltä tai tuttavilta. Tulosten mukaan yksinäisyyteen yhteydessä olevien tekijöiden kasautuminen aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksen. Haasteeksi yksinäisyyden lievittämiseen tähtäävissä interventioissa tulee näiden ikäihmisten uudelleen aktivointi ja elämänpiirin laajentaminen osallistaviin toimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Näitä interventioita tullaan tässä hankkeessa kehittämään yhdessä iäkkäiden henkilöiden kanssa.

Loneliness in the lives of elderly people living at home

This article describes the experiences of loneliness among elderly people living at home. The study is part of the project From Loneliness to Genuine Encounters carried out by the association Satakunnan Vanhustuki. The data were collected by interviewing ten clients encountered during the first six months. The interviews were open and conducted as conversation. The interviews were audiotaped and diary notes were taken. The material was analysed inductively using thematic analysis. The average age of the interviewees was 85 years. They lived alone, were widows/widowers, and most of them had recently moved to a new residence. Their social relationships had become fewer, their health and functional ability had decreased, and nearly all of them had at some point had hurtful life experiences. The experience of loneliness varied from constant to occasional. It manifested as both emotional and social loneliness. Some of the interviewees underlined individuals' responsibility for their own lives as well as for their loneliness. The majority wished they could get help with loneliness from an outside party, such as the community where they lived, friends or acquaintances. According to the findings, the accumulation of factors associated with loneliness causes people to experience loneliness. Activation of these elderly people and widening their life spheres to include participatory activities and social relationships poses a challenge for interventions aimed at reducing loneliness. Within this project, such interventions will be developed in collaboration with the elderly people themselves.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-20

Viittaaminen

Kangassalo, R., & Teeri, S. (2017). Yksinäisyys kotona asuvien iäkkäiden elämässä. Gerontologia, 31(4), 278–290. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63106