Eurooppalaisessa SPRINTT-tutkimuksessa selvitetään gerastenian ehkäisyä liikunta- ja ravitsemusintervention avulla

Kirjoittajat

  • Satu Kaarina Jyväkorpi Helsingin yliopisto
  • Annele Virve Urtamo
  • Kaisu H Pitkälä
  • Hanna Öhman
  • Hannu Vanhanen
  • Timo E Strandberg

Avainsanat:

gerastenia, haurastuminen, ravitsemus, liikunta, ikääntyneet, liikuntakyky

Abstrakti

Maailmanlaajuisesti >60-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti, mikä asettaa haasteita terveydenhuoltopalveluille. Haurastuminen eli gerastenia on yleistä vanhimmilla ikäihmisillä ja se johtaa fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen, lisää kaatumisriskiä, sosiaalista syrjäytymistä, heikentää elämänlaatua, lisää avun sekä laitoshoidon tarvetta. Liikkumiskyvyn ylläpitäminen on tärkeää, koska siten voidaan katkaista haurastumiseen johtava kierre. Yhteiseurooppalainen SPRINTT-projekti pyrkii kaksi vuotta kestävässä, satunnaistetussa, kontrolloidussa, liikuntaan ja ravitsemukseen pohjautuvassa interventiotutkimuksessa ehkäisemään ja hidastamaan liikkumiseen liittyviä toiminnanvajeita ≥70-vuotiailla henkilöillä, joilla jo on gerastenian merkkejä.

Tutkimuksessa rekrytoidaan noin 1500 osallistujaa yhdestätoista Euroopan maasta. Interventioryhmän tutkittavat saavat yksilöityä ravitsemusneuvontaa, käyvät heille järjestetyssä liikuntaryhmissä ja toteuttavat kotiharjoitteluohjelmaa. Verrokkiryhmälle järjestetään kerran kuussa luentoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Päätulosmuuttujana tutkimuksessa on liikkumiskyky, jota mitataan 400 metrin kävelytestillä. Muita tulosmuuttujia ovat esimerkiksi muutokset lihasmassassa ja- voimassa, kaatumiset, kognitio, terveyspalvelujen käyttö ja elämänlaatu.

SPRINTT-tutkimuksen tulosten odotetaan tuottavan tietoa, joka auttaa kehittämään gerastenian hoitoa sekä ehkäisemään liikkumiskyvyn heikkenemistä gerasteniariskissä olevilla ikäihmisillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kehittää yleisesti hyväksytty määritelmä gerastenialle.

Osasto
Ajankohtaista

Julkaistu

2017-12-20

Viittaaminen

Jyväkorpi, S. K., Urtamo, A. V., Pitkälä, K. H., Öhman, H., Vanhanen, H., & Strandberg, T. E. (2017). Eurooppalaisessa SPRINTT-tutkimuksessa selvitetään gerastenian ehkäisyä liikunta- ja ravitsemusintervention avulla. Gerontologia, 31(4), 308–316. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/65393