Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan

Kirjoittajat

  • Milja Ranta Itä-Suomen yliopisto
  • Eija Lönnroos
  • Antti-Jussi Kouvo
  • Merja Miettinen
  • Johanna Lammintakanen

Avainsanat:

Asenteet, Päivystyksellinen hoito, Iäkkäät potilaat, Koganin mittari

Abstrakti

Tutkimuksessamme tarkastelimme päivystyksen henkilöstön asenteita iäkkäitä ihmisiä kohtaan. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselytutkimukseen vastasi 168 Kuopion yliopistollisen sairaalan tai Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä työskentelevää henkilöä. Asenteita iäkkäitä kohtaan mitattiin Koganin 34 väittämän asennemittarilla. Vastaajista yli puolet (56,9 %) suhtautui iäkkäisiin positiivisesti ja viidenneksen (21,3 %) asenteet olivat neutraaleja. Lääkärit asennoituivat iäkkäisiin muita ammattiryhmiä positiivisemmin. Tilastollisesti merkitsevät erot ammattiryhmien välillä ilmenivät sukupolvien välisen kuilun merkitystä vuorovaikutussuhteisiin (p=0,004) ja vanhusten omatoimisuutta (p=0,001) tarkastelevissa asenneulottuvuuksissa. Myös vastaajien iällä oli yhteys sukupolvien välisen kuilun vaikutuksen mieltämiseen (p=0,011), 30-39-vuotiaat suhtautuivat 50 vuotta täyttäneitä positiivisemmin. Henkilöstön asenteet voivat vaikuttaa potilaiden hoidon laatuun. Asenteiden arviointi on osa hoidon laadun kehittämistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-18

Viittaaminen

Ranta, M., Lönnroos, E., Kouvo, A.-J., Miettinen, M., & Lammintakanen, J. (2020). Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan. Gerontologia, 34(3), 193–208. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87891