Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan

Kirjoittajat

  • Milja Ranta Itä-Suomen yliopisto
  • Eija Lönnroos
  • Antti-Jussi Kouvo
  • Merja Miettinen
  • Johanna Lammintakanen

Avainsanat:

Asenteet, Päivystyksellinen hoito, Iäkkäät potilaat, Koganin mittari

Abstrakti

Tutkimuksessamme tarkastelimme päivystyksen henkilöstön asenteita iäkkäitä ihmisiä kohtaan. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselytutkimukseen vastasi 168 Kuopion yliopistollisen sairaalan tai Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä työskentelevää henkilöä. Asenteita iäkkäitä kohtaan mitattiin Koganin 34 väittämän asennemittarilla. Vastaajista yli puolet (56,9 %) suhtautui iäkkäisiin positiivisesti ja viidenneksen (21,3 %) asenteet olivat neutraaleja. Lääkärit asennoituivat iäkkäisiin muita ammattiryhmiä positiivisemmin. Tilastollisesti merkitsevät erot ammattiryhmien välillä ilmenivät sukupolvien välisen kuilun merkitystä vuorovaikutussuhteisiin (p=0,004) ja vanhusten omatoimisuutta (p=0,001) tarkastelevissa asenneulottuvuuksissa. Myös vastaajien iällä oli yhteys sukupolvien välisen kuilun vaikutuksen mieltämiseen (p=0,011), 30-39-vuotiaat suhtautuivat 50 vuotta täyttäneitä positiivisemmin. Henkilöstön asenteet voivat vaikuttaa potilaiden hoidon laatuun. Asenteiden arviointi on osa hoidon laadun kehittämistä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 18, 2020

Viittaaminen

Ranta, M., Lönnroos, E., Kouvo, A.-J., Miettinen, M., & Lammintakanen, J. (2020). Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan. Gerontologia, 34(3), 193–208. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87891