Ikääntyvien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista

Kirjoittajat

  • Jukka Mielonen Itä-Suomen yliopisto
  • Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto
  • Hanna Kuusisto Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
  • Anssi Kemppi Eläkeliitto ry
  • Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

sähköiset palvelut, ikääntyminen, sosiaalihuolto, terveydenhuolto

Abstrakti

Väestön ikääntyminen uhkaa kasvattaa sosiaali-­ ja terveydenhuoltokuluja. Aiempien tutkimusten mukaan ikääntyvän väestön selviytyminen sosiaali-­ ja terveydenhuol­lon palveluiden sähköistymisestä on epävarmaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten valmiutta ja halua käyttää sosiaali­- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja niihin liittyvää tietotekniikkaa sekä lää­kinnällisiä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tutkimus toteutettiin keväällä 2019 verkko­kyselynä. Aineiston validoinnin jälkeen otoskoko oli 978. Viitekehyksenä käytet­tiin UTAUT (Unified Theory of Technology Acceptance) ­-mallia.  Tutkimusaineisto analysoitiin kvantitatiivisella tilastoanalyysillä ja induktiivisella sisällönanalyysillä. Kyselyyn vastanneilla 65–74-vuotiailla on hyvät tietotekniset taidot, tarvittavat lait­teet sekä halukkuus käyttää sosiaali-­ ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita. Yli 75-­vuotiaat kokevat tietotekniset taitonsa välttäviksi tai huonoiksi. Suurin osa vastanneista käytti tietotekniikkaa tai älylaitetta kotonaan pankkipalveluihin ja uutis­ten lukemiseen sekä sosiaali-­ ja terveydenhuollon palveluihin. Enemmistö oli käyt­tänyt sähköisiä sosiaali-­ ja terveydenhuollon palveluita ainakin joskus. Sosiaali­- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee ohjata väestöä aiempaa aktiivisemmin säh­köisten palveluiden piiriin. Palveluverkkojen suunnittelussa on otettava huomioon ikääntyvän väestön kyky käyttää sähköisiä palveluita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-03-25

Viittaaminen

Mielonen, J., Saranto, K., Kuusisto, H., Kemppi, A., & Kinnunen, U.-M. (2021). Ikääntyvien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista. Gerontologia, 35(1), 3–12. https://doi.org/10.23989/gerontologia.89447