Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä

Pikavippikeskustelun synty, nousu ja arkipäiväistyminen Suomi24-keskustelufoorumilla

Kirjoittajat

  • Ella Lillqvist

Avainsanat:

korpusavusteinen diskurssianalyysi, korpuslingvistiikka, tekstianalyysi, määrälliset menetelmät, pikavipit, pikalainat, kuluttajien velka

Abstrakti

Tämä artikkeli tuo uuden näkökulman kuluttajatutkijoiden viimeaikaiseen keskusteluun suurten tekstimäärien analyysimenetelmistä. Artikkelissa esitellään kielitieteen määrälliseen tutkimusperinteeseen pohjautuvaa korpusavusteista diskurssintutkimusta (corpus-assisted discourse studies, CADS). Artikkelissa havainnollistetaan CADSin olennaisimpia menetelmiä kuluttajatutkimuksellisessa kontekstissa analysoimalla, miten Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjät ovat keskustelleet pikalainoista ilmiön ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa eli vuosina 2005–2015. Lisäksi artikkelissa kartoitetaan ja kehitetään CADSin yhteyteen soveltuvia visualisointitapoja. CADS tarjoaa monipuolisia välineitä kuluttajatutkimuksen työkalupakkiin. Sen avulla voidaan saada yleiskuva suuressa tekstimäärässä käsitellyistä teemoista ja tarkastella aineiston erityispiirteitä suhteessa johonkin vertailuaineistoon. Tämän lisäksi voidaan myös tutkia ja havainnollistaa visuaalisesti tiettyjen tutkijaa erityisesti kiinnostavien sanojen esiintymiskonteksteja – nousivat nuo sanat sitten aineistolähtöisesti korpuksen yleistarkastelusta tai teorialähtöisesti aiemmasta tutkimuksesta – ja siirtyä joustavasti määrällisen ja laadullisen analyysin välillä. Suhteellisen helppokäyttöiset korpusanalyysiohjelmistot mahdollistavat sekä valmiiden että itse kerättyjen korpusten analyysin. CADS sopii erityisesti kuluttajatutkijoille, joita kiinnostavat yleiset puhetavat isossa tekstiaineistossa koskien jotakin selkeästi sanallistettavaa teemaa kuten tiettyä tuotetta, tuotekategoriaa tai kulttuurista kulutusilmiötä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-10-11

Viittaaminen

Lillqvist, E. (2019). Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä: Pikavippikeskustelun synty, nousu ja arkipäiväistyminen Suomi24-keskustelufoorumilla. Kulutustutkimus.Nyt, 13(1), 5–30. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84608