Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on 1,5; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); kuviot ja taulukot on laadittava erillisiin pdf- tiedostoihin, ja niiden toivotut paikat tekstissä merkitään selvästi sanallisesti (esimerkiksi: ”Taulukko 1 liitetään tähän”).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Vertaisarviointiprosessi noudattaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä.

Käsikirjoituksen tarjoaminen arvioitavaksi:

– Julkaistavaksi ehdotettavat artikkelikäsikirjoitukset lähetetään journal.fi-järjestelmän kautta. Tarvittaessa voit lähestyä sähköpostitse lehden päätoimittajia tai muita lehden toimituskunnan jäseniä.
– Tarjottavat artikkelit tulee tallentaa kahteen eri tiedostoon, joista toisessa on artikkelin nimi ja kirjoittajatiedot, toisessa pelkkä artikkelin nimi, tiivistelmä ja artikkeliteksti. Kirjoittajan on myös huolehdittava, ettei artikkelikäsikirjoituksen sähköiseen versioon jää tietoja, joista kirjoittajat ovat tunnistettavissa.
– Julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle lähetetään vielä tarkemmat ohjeet lehdelle toimitettavan tekstin muotoseikoista.
– Julkaistavaksi hyväksyttyyn artikkeliin, lähdeluettelon jälkeen, liitetään kaikkien kirjoittajien tiedot: nimi, oppiarvo/tutkinto, sähköpostiosoite, työtehtävä ja toimipaikka.
– Kirjoittajan tulee toimittaa julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin otsikko ja tiivistelmä myös englannin kielellä. Vastaavasti englanninkieliseen artikkeliin on liitettävä otsikko ja tiivistelmä suomen kielellä.
– Kirjoittajan on syytä säilyttää käsikirjoituksesta itsellään myös oma kopio. Toimituskunta ei ota vastuuta käsikirjoitustiedostojen mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä.

– Artikkelin enimmäispituus: Tarjottavan tekstin suositeltu sanamäärä on 4000 - 6000 sanaa (lähdeluetteloa ei sisällytetä sanamäärään). Sanamäärä on ilmoitettava artikkelikäsikirjoituksessa.
– Artikkelin kieli: Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita. Perustellusta syystä julkaistaan myös englanninkielisiä artikkeleita.
– Oikoluku: Artikkelin kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä virheettömyydestä ja oikeakielisyydestä. Kirjoittajan on huolehdittava tekstinsä oikoluvusta.
– Tiivistelmä: Artikkeliin liitetään enintään 150 sanan pituinen tiivistelmä. Tiivistelmän tarkoitus on esittää suppea yhteenveto artikkelin sisällöstä ja johtopäätöksistä.
– Yleisiä kirjoitusohjeita: Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Älä käytä ensimmäisen rivin sisennystä, lihavointia, alleviivausta tai automaattista tavutusta. Käytä kursivointia ja alaviitteitä vain tarkkaan harkituissa tapauksissa.
– Artikkelin nimi kirjoitetaan fonttikoolla 16, ensimmäisen tason otsikot koolla 14 ja toisen tason otsikot koolla 12. Kirjoita otsikot alkukirjainta lukuun ottamatta pienaakkosilla. Käytä suuraakkosia (isoja kirjaimia) vain silloin kun se on välttämätöntä tai perusteltua.
– Kuviot ja taulukot: Kuviot ja taulukot on laadittava erillisiin pdf- tiedostoihin, ja niiden toivotut paikat tekstissä merkitään selvästi sanallisesti (esimerkiksi: ”Taulukko 1 liitetään tähän”). Valokuvat ja muut kuvat lähetetään mieluiten tiff-tiedostoina. Kuvioiden, taulukoiden ja kuvien tulee olla hyvälaatuisia ja kuvioiden asettelu pohjasivulle tulee tehdä harkitusti. Esim. turhia marginaaleja tulee välttää. Kuvioiden ja taulukoiden suositeltu leveys on 150 mm.
– Lainaukset: Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset kirjoitetaan omaksi kappaleekseen.
– Lähteitä merkittäessä ja lähdeluetteloa kirjoitettaessa noudatetaan APA (American Psychological Association) -standardin mukaisia merkintätapoja. Kursivointeja ei kuitenkaan käytetä.
– Tarkempia tietoja merkinnöistä löytyy linkeistä: http://www.apastyle.org/ ja http://blog.apastyle.org/
– Lähteet tekstissä: Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin, esim. viitattaessa koko teokseen Pantzar (1996) / (Pantzar, 1996) tai tiettyihin sivuihin (Pantzar, 1996, pp. 1-2).
– Mikäli lähde viittaa vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan lauseen loppuun “… tekstiä (Pantzar, 1996, p. 3).” Jos viitataan useampaan virkkeeseen, viite merkitään erilliseen lauseeseen: “… tekstiä. (Allardt, 1982, pp. 17-20).”
– Täydellinen lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun otsikolla Lähteet. Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu saman tekijän useampaan julkaisuun, merkitään nämä julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen vanhimmasta uusimpaan. Mikäli julkaisut ovat samalta vuodelta, ne merkitään järjestykseen pienaakkosin (esim. 2004a, 2004b).

Artikkelit: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi, volyymi (lehden numero), sivut.
– Warde, A. (2014). After Taste: Culture, Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 14(3), 279-303.

Artikkeli julkaistu verkossa ennen sijoittamista varsinaiseen numeroon: Tekijä[t]. (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi. Ennakkojulkaisu verkossa. URL-osoite tai DOI
– Brunk, K.H., Giesler, M. & Hartmann, B. J. (2017). Creating a Consumable Past: How Memory Making Shapes Marketization. Journal of Consumer Research. Ennakkojulkaisu verkossa. doi.org/10.1093/jcr/ucx100

Artikkelit toimitetussa teoksessa: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa N. N. (toim.), Teoksen nimi (pp. sivut). Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Halkier, B. (2017). ’Methods and Methods’ Debates within Consumption Research. Teoksessa M. Keller, B. Halkier, T. A. Wilska & M. Truninger (toim.), Routledge Handbook on Consumption (pp. 36-46). London: Routledge.

Kirjat: Tekijä[t]. (vuosi). Kirjan nimi. (painos.) Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Trentmann, F. (2016). Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-first. UK/USA: Allen Lane/Penguin.

– Väitöskirja, julkaistu: Tekijä. (vuosi). Väitöskirjan otsikko. Haettu /Saatavilla [Tietokannan nimi]
– Väitöskirja, julkaisematon: Tekijä (vuosi). Väitöskirjan otsikko. (Julkaisematon väitöskirja). Yliopiston nimi, Sijaintipaikka)
– Nettisivut: Kun viitataan tiettyyn verkkosivustoon, tekstissä mainitaan verkkosivun osoite. Esim. YLE (https://yle.fi)
– Viittaus tiettyyn dokumenttiin tai tietoon verkkosivulla: Tekijä (päivämäärä). Dokumentin nimi / otsikko [kuvaus]Haettu http://URL
– E-kirja: Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. Haettu http://xxxxxxxxx
– Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. doi:xxxxxxxxxxxx
– Tekstissä olevaan viittaukseen sisällytetään tekijä ja päiväys (Tekijä, päiväys).

Lähdeviitteisiin tulee sisällyttää kunkin julkaisun DOI-tunniste muodossa https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1 ( EI NÄIN: DOI:10.5468/ogs.2016.59.1.1)

Malli:

Scammell, M. (2000). The internet and civic engagement: the age of the citizen-consumer. Political Communication, 17(4): 351–355. https://doi.org/10.1080/10584600050178951

Mikäli artikkelin otsikkoa, abstraktia tai avainsanoja muutetaan vertaisarviointiprosessin aikana, kirjoittajia pyydetään päivittämään tiedot journal.fi sivustolla (metadata).

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

– Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.
– Pääkirjoitukset, katsaukset, kirja-arvostelut ja lektiot käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.
– Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset käsittelee päätoimittajat tai erikoisnumeron toimittaja(t).
– Päätoimittajat suorittavat alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja päättävät vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. 
– Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.
– Päätoimittajat tai heidän pyynnöstään toimituskunnan jäsenet pyytävät lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
– Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
– Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.
– Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
– Vertaisarvioinnissa tarkastellaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
– Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.
– Lausuntojen pohjalta päätoimittajat tai erikoisnumeron toimittaja(t) ja/tai toimituskunta tekevät lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
– Tekijöille lähetetään 60 päivän kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan/erikoisnumeron toimittajan tiivistelmä niistä.
– Käsikirjoitusten työstäminen julkaistavaksi hyväksyttävään muotoon voi edellyttää useita kommentti- ja vastauskierroksia

Teoksen julkaiseminen

Jos toimituskunta päättää julkaista teoksen, se julkaistaan Kulutustutkimus.Nyt -kausijulkaisussa toimituskunnan päättämän julkaisuaikataulun mukaisesti.

Teos julkaistaan toimituskunnan valitsemassa sähköisessä muodossa tai paperimuodossa tai molemmilla tavoilla.

Tekijänoikeudet

Teoksen tekijänoikeus pysyy tekijällä. Tekijä myöntää kustantajalle seuraavat oikeudet:

Kustantajalla on oikeus käyttää teosta Creative Commons CC-BY-NC-ND -lisenssin mukaisesti ja tekijä hyväksyy sen, että teos lisensoidaan yleisölle näiden ehtojen mukaisesti.  [https://creativecommons.fi/lisenssit/]

Julkaistujen artikkeleiden metadatan käyttölisenssi on Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.