Heikentynyttä vai eriytynyttä? Suomalaisten luottamus uutismediaan

Kirjoittajat

  • Markus Ojala
  • Janne Matikainen

Avainsanat:

luottamus, yleisö, eriytyminen, mediahyvinvointivaltio

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee suomalaisten ilmaisemaa luottamusta uutismediaan ja journalismiin vuosina 2007 ja 2019 toteutettujen kyselytutkimusten avulla. Pyrkimyksenä on syventää muiden viimeaikaisten tutkimusten tuottamaa kuvaa aiheesta havainnoimalla yleisöjen suoraan ilmaiseman luottamuksen lisäksi epäsuorasti ilmaistua luottamusta. Se tulee ilmi, kun yleisöt arvioivat median ja journalismin suoriutumista niihin kohdistuvista odotuksista. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa yleisöjen mahdollisesta eriytymisestä selvittämällä ryhmäkohtaisia eroja luottamuksessa sekä eroissa tarkastelujaksolla tapahtuneita muutoksia. Analyysi osoittaa, että kansalaisten keskimääräinen luottamus johtaviin valtakunnallisiin uutismedioihin on vahvaa mutta luottamus uutismediaan instituutiona on heikompaa. Luottamus ei merkittävästi heikentynyt 2010-luvun aikana, mutta suhtautumisessa uutismediaan on havaittavissa eriytymistä niin yksilöiden välillä kuin ryhmätasollakin. Luottamus on heikentynyt etenkin työttömien ja työnteki- jöiden keskuudessa, kun taas eriytyminen on ollut voimakkainta perussuomalaisten ja muiden eduskuntapuolueiden kannattajien välillä. Artikkelin tuloksia tulkitaan osana laajempaa keskustelua kansalaisten eriytymisestä ja pohjoismaisista niin kutsutuista mediahyvinvointivaltioista, joissa mediajärjestelmä ja viestintäpolitiikka ovat historiallisesti muotoutuneet osana yhteiskuntien laajempia universalistisia ja hyvinvointivaltiollisia periaatteita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-31

Viittaaminen

Ojala, M., & Matikainen, J. (2022). Heikentynyttä vai eriytynyttä? Suomalaisten luottamus uutismediaan. Media & viestintä, 45(1), 44–67. https://doi.org/10.23983/mv.115653