Teoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta: toimijuus ja osaaminen tietotyössä

Kirjoittajat

  • Anniina Huusko
  • Anu Sivunen

Avainsanat:

viestintäteknologiat, teknologiavälitteinen viestintäkompetenssi, itsesäätely, tietotyö, kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Erilaisten viestintäteknologioiden käytöllä on keskeinen rooli tietotyöntekijöiden arjessa. Erityisesti etätyössä, kun yhteydenpito tapahtuu pääosin teknologia­ välitteisesti, yksittäiset työntekijät ovat enenevässä määrin vastuussa siitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Viestintäteknologioiden käyttö tuo muka­naan monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, sillä esimerkiksi keskeytyk­set, jatkuva tavoitettavuus ja monisuorittaminen voivat olla yhteydessä lisäänty­neeseen stressiin ja heijastua näin ollen hyvinvointiin. Onkin perusteltua kysyä, kuinka tietotyöntekijät hallitsevat viestintäteknologioiden käyttöään tehdäkseen siitä mahdollisimman tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan viestintäteknologioiden käytön hallintaa toimijuuden näkökulmasta. Viestintäteknologioiden käytön hallinnalle muodos­ tetaan teoreettinen kehys yhdistämällä jäsennykset teknologiavälitteisestä viestintäkompetenssista, digitaalisesta osaamisesta ja medioiden hallinnasta sekä tarkastelemalla niihin liittyviä itsesäätelyn prosesseja. Katsauksessa kootaan tuo­retta viestintäteknologioiden käyttöä tarkastelevaa tutkimusta ja tarjotaan uusia käsitteellisiä työkaluja viestintäteknologioiden käytön hallinnan jäsentämiselle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-31

Viittaaminen

Huusko, A., & Sivunen, A. (2022). Teoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta: toimijuus ja osaaminen tietotyössä. Media & Viestintä, 45(1), 23–43. https://doi.org/10.23983/mv.115670