Vertaisarvioijalle

Näyttämö ja tutkimus on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

 

Jokainen vertaisarvioitu artikkeli käy läpi prosessin, jossa vähintään kaksi anonyymia arvioitsijaa lukee nimettömän artikkelin ja antaa siitä kirjallisen lausunnon vertaisarviointilomaketta käyttäen.

Vertaisarvioitsijoilla tulee olla tohtorintutkinto ja korkeatasoista asiantuntemusta artikkelissa käsitellystä aiheesta. Toimituskunnan niin arvioidessa toinen arvioija voi olla ansioitunut ammatillisen asiantuntemuksensa kautta, vaikka ei olisi väitellyt. Arvioijat eivät saa kuulua kirjoittajien lähipiiriin, esimerkiksi työtovereihin. Vertaisarvioija ei voi olla toimituskunnan päätoimittaja, toimitussihteeri tai artikkelille nimetty toimittaja.

Kun N&T:n toimituskunta on arvioinut artikkeliehdotuksen N&T:een soveltuvaksi, se voi esittää kirjoittajalle korjaus- ja täsmennysehdotuksia ennen artikkelin lähettämistä vertaisarviointiin. Toimituskunnan nimeämä henkilö (päätoimittaja / toimitussihteeri / artikkelille nimetty toimittaja) lähestyy vertaisarvioijia sähköpostitse/Journalin kautta. Mahdolliselle vertaisarvioijalle annetaan Journalin välityksellä taustaksi artikkelin otsikko ja anonymisoitu abstrakti, joiden perusteella arvioija hyväksyy tai hylkää pyynnön toimia vertaisarvioijana. Tehtävän hyväksyttyään vertaisarvioijalla on viisi viikkoa aikaa kirjoittaa arvio.

 

Vertaisarviointilomake

Vertaisarvioitsija antaa arvioimastaan tekstistään lausunnon täyttämällä tarkoitusta varten laaditun lomakkeen. Lomake ladataan tästä, täytetään oman laitteen tekstinkäsittelyohjelmalla ja palautetaan Journal-järjestelmän kautta .doc/.docx/.pdf-muodossa.

Lomakkeessa arvioijaa pyydetään arvioimaan viisiportaisella asteikolla artikkelin ansioita ja kehitystarpeita sekä valitsemaan kokonaisarvio vaihtoehdoista:
– hyväksytään sellaisenaan
– hyväksytään pienin korjauksin
– hyväksytään merkittävin korjauksin: ei tarvitse uutta arviointia
– ehdotetaan merkittäviä korjauksia: tarvitsee uuden arvioinnin
– hylätään

Arvioijan tulee perustella arvionsa myös sanallisesti avoimessa kentässä.

Vertaisarvioijia ohjeistetaan lomakkeessa eettiseen, rakentavaan ja kannustavaan palautteen antoon.

 

Kun lausunnot on saatu, artikkelille nimetty toimittaja yhdessä muun toimituskunnan kanssa tarjoaa apua artikkelin korjaukseen ja huolehtii mahdollisista uusista arviointikierroksista. Päätoimittaja hyväksyy artikkelin julkaistavaksi artikkelille nimetyn toimittajan esityksestä.