Eriävän ja myötämielisen mielipiteen esittäminen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevissa Suomi24-keskusteluissa

  • Simo Määttä Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos
  • Yrjö Lauranto
Avainsanat: Suomi24, sukupuolivähemmistöt, seksuaalivähemmistöt, systeemis-funktionaalinen kielentutkimus, argumentaatio, kriittinen diskurssintutkimus

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoidaan kahta Suomi24-keskusteluketjua, jotka liittyvät ­sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Kummankin ketjun aloitusvuorossa suhtaudutaan kielteisesti vähemmistöön, ja niiden keskeisenä piirteenä on eriävän mielipiteen esittäminen. Kummassakin keskustelussa syntyy vahvaa vastakkainasettelua. Se voi perustua eri diskursseista, kuten tieteellisestä tai uskonnollisesta diskurssista, nouseviin taustaoletuksiin. Usein näkemykset kuitenkin kumpuavat niin sanotusta diskurssien­välisestä keskustelujen ”pauhusta”. Siitä käsin näkemykset ja kokemukset voidaan esittää niin, että ne vaikuttavat yhteisesti jaetuilta, mutta niin, etteivät ne edusta mitään tiettyä diskurssia. ­Yhteisesti jaettuun mutta eksplisiittisesti ilmaisemattomaan liittyy myös heteronormatiivinen ideologia, joka ­yhdistää useita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kielteisesti suhtautuvia keskustelijoita. Kaiken kaikkiaan keskustelijat rakentavat usein oman kantansa niin, että se näyttäytyy luonnollisena lähtökohtana. Tähän käytetään muun muassa sellaisia luokittelevia suhdelauseita, jotka edustavat polaarisuuden jompaakumpaa ääripäätä eivätkä sisällä modaalisia aineksia. Keskusteluissa on lisäksi lukuisia kohtia, joissa yhteisymmärrys joko rikkoutuu tai on vaarassa rikkoutua. Niissä kohdissa yleinen on -hAn-liitepartikkeli, jonka perusmerkitys liittyy pikemminkin puhujan tärkeäksi pitämään tietoon ja hänen oletuksiinsa vastaanottajan tietopohjasta kuin yhteisen, jaetun tiedon osoittamiseen.

Expression of agreement and disagreement in discussion threads related to gender and sexual minorities on the Suomi24 discussion board

This article analyses two discussion threads related to gender and sexual minorities on the Suomi24 discussion board. In both threads, the opening post takes a negative stance toward the minority, and the participants frequently disagree with each other. Hence, both threads are characterised by intense antagonism, largely because the participants do not share the same premises, emanating as they do from different discourses, be they religious or scientific. Often, the views expressed by the participants originate from the interdiscursive space of mundane interactions. Such opinions and experiences can be represented as shared and devoid of a linkage to a particular discourse. In addition, most participants whose hold a negative stance towards gender and sexual minorities share an implicit heteronormative ideology. As a rule, contributors appeal to the notion that their views are ‘natural’. This is achieved, for instance, by using classifying relational clauses that represent one of the polar extremes, and by avoiding modal elements. Furthermore, instances where mutual understanding is about to break down are abundant. On such occasions, the clitic -hAn appears frequently, and its core meaning is related to the speaker’s perception of the importance of the information and their assumptions about the interlocutor’s knowledge basis rather than the indexing of shared knowledge.

Viittaaminen
Määttä, S., & Lauranto, Y. (2022). Eriävän ja myötämielisen mielipiteen esittäminen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevissa Suomi24-keskusteluissa. Virittäjä, 126(2). https://doi.org/10.23982/vir.100240