Merkitty mieheys

Poikkeava /s/-äänne ja lausumanloppuinen nouseva intonaatio homomieheyden indekseinä

  • Sanni Surkka Helsingin yliopisto
Avainsanat: /s/, sentence-final rise in pitch, gay maleness, social indexicality, lausumanloppuinen nouseva intonaatio, sosiaalinen indeksisyys, homomieheys

Abstrakti

Artikkeli käsittelee normista poikkeavaksi koettua /s/-äännettä ja lausumanloppuista nousevaa intonaatiota suomenkielisten homomiesten puheeseen liitettyinä kielenpiirteinä. Artikkeli valottaa eri aineistojen kautta sitä, millaisia muunlaisia sosiaalisia merkityksiä näillä piirteillä on ja millaisia ideologisia yhteyksiä näillä sosiaalisilla merkityksillä on homomiehen stereotyyppiin. Aineisto on multimodaalinen, ja se koostuu viiden homomiehen haastatteluista, verkkokeskusteluista ja Putous­ohjelmassa ilmestyneestä televisiosketsistä. Tutkimus hyödyntää sosiaalisen indeksisyyden tutkimuksen käsitteistöä.

Etistä tai muulla tavoin poikkeavaa /s/-äännettä ja lausumanloppuista nousevaa intonaatiota kommentoidaan ja kuvataan haastatteluissa ja verkkokeskusteluissa ja käytetään tv-sketsissä taajaan homomieheyden kontekstissa. Homomieheyden lisäksi piirteillä on aineistojen valossa alueellisiin identiteetteihin ja sukupuoleen liittyviä sosiaalisia merkityksiä. /s/-äänteen variaatio ja lausumanloppuinen nouseva intonaatio on aikaisemmassa tutkimuksessa yhdistetty feminiinisyyden, nuoruuden ja kaupunkilaisuuden sosiaalisiin kategorioihin; toisaalta näitä piirteitä ei yleisesti liitetä heteromiesten puheeseen. Artikkelissa esitetään, että kielenpiirteiden ja homomieheyden sosiaalisen kategorian välisen suhteen voi hahmottaa yhtäältä stereotyyppiseen homo­mieheyteen liitettyjen ominaisuuksien, toisaalta stereotyyppisen heteromieheyden kautta.

Tutkimus osoittaa, että normista poikkeava /s/-äänne ja lausumanloppuinen nouseva intonaatio kantavat useita erilaisia sosiaalisia merkityksiä, jotka kaikki liittyvät tutkimuksen kontekstissa jollain tapaa ideologisesti homomieheyteen. Näitä merkityksiä ovat esimerkiksi helsinkiläisyys, feminiinisyys ja normista poikkeava maskuliinisuus. Artikkeli hahmottelee tapoja analysoida sitä, miksi juuri tietyt kielenpiirteet ovat saaneet homomieheyden merkityksen, ja avaa näin uusia näkökulmia muihin kuin alueellisiin identiteetteihin liittyvien kielellisten tyylien tutkimiseen.

 

Marking maleness: non-normative /s/ and sentence-­final rising intonation as indexes of gay maleness

The article explores non-normative /s/ and sentence-final rising intonation as linguistic features connected to the speech of Finnish-speaking gay men. The article sheds light on the other social meanings these features have and the ideological connections these social meanings then have with the image of the stereotypical gay man. The data is multimodal and consists of recorded interviews with five gay men, online chats, and a sketch from the TV show ‘Putous’. The article utilises the concepts of social indexicality research.

The frontal or otherwise non-normative /s/ sound and sentence-final rising intonation are frequently described and discussed in the data. In addition to gay maleness, the data suggests that these traits have social meanings related to regional or gender identities too. In previous research, /s/ variation and pitch rise have been linked to the social categories of femininity, youth, and urbanism. Contrastingly, these traits are not commonly associated with straight male speech. The article suggests that the relationship between these linguistic features and the social category of gay maleness can be perceived through characteristics linked to stereotypical gay maleness on the one hand and through stereotypical straight maleness on the other.

The research shows that non-normative /s/ and sentence-final rising intonation carry several different social meanings, all of which are ideologically linked to gay maleness in the context of the research. These meanings include, for example, presumptions about a ‘Helsinki identity’, femininity, and non-normative masculinity. The article outlines ways to understand why certain linguistic features have come to index gay maleness, thus opening up new perspectives on the study of language styles related to non-regional identities.

 

Viittaaminen
Surkka, S. (2022). Merkitty mieheys: Poikkeava /s/-äänne ja lausumanloppuinen nouseva intonaatio homomieheyden indekseinä. Virittäjä, 126(2). https://doi.org/10.23982/vir.100310