Englanti kielivalintana Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden diskursseissa

  • Liisa-Maria Lehto
Avainsanat: diskurssi, ideologia, monikielisyys, osallisuus, resurssit

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset puhuvat parikeskusteluissa arkisista vuorovaikutustilanteista ja kielivalinnasta. Huomio keskittyy englannin kielen valitsemiseen ja siitä rakennettuihin diskursseihin. Aineistona on kymmenen videoitua parikeskustelua, ja tutkimuksessa on yhteensä 20 osallistujaa. Analyysimenetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla saadaan esille kielikäytänteitä ja niihin vaikuttavia ideologioita. Diskurssien analysoidaan rakentuvan kielenaineksissa, joita osallistujat käyttävät puhuessaan arjen vuorovaikutustilanteista.

Englanti kielivalintana näyttäytyy diskursseissa ensinnäkin osana jaettuja monikielisiä resursseja, mikä mahdollistaa useiden resurssien varioivan käytön. Toiseksi kielivalinnasta puhutaan varmistuksen tarpeena erityistilanteissa, jolloin resursseja suhteutetaan tilanteeseen ja arvioidaan mahdollisuuksia saavuttaa yhteisymmärrys. Kolmanneksi kielivalinta näyttäytyy pakon sanelemana, sillä muuten vuorovaikutus keskeytyy tai estyy. Englannin valitseminen näyttäytyy ristiriitaisena ensinnäkin silloin, kun esillä on oletus yhden kielen käyttämisestä keskustelussa, vaikka useiden resurssien hyödyntäminen käytännössä onkin luontevaa ja englannin käyttämisellä estetään vuorovaikutuksen häiriintyminen. Toiseksi diskursseissa vastakkain asettuvat tarve neuvotella resursseista vaativassa tilanteessa ja kielivalinnalle asetetut ennakko-oletukset. Kielitietoisuuden lisääminen ja siten kielineuvottelujen sekä rinnakkaiskielisyyden hyötyjen tekeminen näkyväksi edistäisi kaikenlaisten kielenpuhujien osallisuutta yhteiskunnassa.

English as a language choice in the discourses of people of foreign background living in Finland

This article observes the ways in which people of a foreign background living in Finland speak about their language choices in everyday interactions in pair conversations. The focus is on situations in which participants choose to use English and the discourses constructed upon these choices. The multilingual interactions and discourses constructed that arise are connected to the linguistic situation in Finnish society. The data consists of ten video-recorded pair conversations, featuring a total of 20 participants. The analysis is conducted by using the methods of critical discourse analysis, which reveals language practices and the ideologies behind them. These discourses are constructed from the language features used by participants as they describe everyday linguistic situations.

The choice of English appears to be an integral part of the interaction and stems from the shared multilingual resources of the participants. Language choices are described as a need to obtain confirmation in a demanding situation, in which resources are gauged in relation to the situation and the possibility to achieve mutual understanding. Furthermore, language choices are seen as inevitable: otherwise, the interaction is disturbed. This seems to stem from the idea that one should stick to one language during a conversation, though the use of several language resources is natural and helps avoid interruptions. Within this discourse, the need to negotiate questions of language and the default language assumptions of other participants stand in opposition. More emphasis should be given to language awareness and using parallel languages to foster the inclusion of all members of society.

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 10, 2023
Viittaaminen
Lehto, L.-M. (2023). Englanti kielivalintana Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden diskursseissa. Virittäjä, 127(3). https://doi.org/10.23982/vir.107906