Ehdotukseen vastaaminen perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä. Toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot [Responding to a proposal in a psychological family-interaction test. Responses deviating from the projected course of action]

  • Pauliina Siitonen Oulun yliopisto, suomen kieli
  • Karl-Erik Wahlberg Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos, psykiatrian oppiaine
Avainsanat: ehdotuksen vastaanotto, toimintalinjasta poikkeaminen, institutionaalinen vuorovaikutus, responding to proposals, evading responses, institutional interaction

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan perheiden toimintaa psykologisessa vuorovaikutustestissä, jossa tehtävänä on löytää mahdollisimman monta yhteistä tulkintaa mustetahrataulusta. Testitehtävä saa perheenjäsenet ehdottamaan toisilleen tulkintoja mustetahrataulusta. Vaikka ehdotuksen odotuksenmukainen vastaanotto on hyväksyntä tai hylkäys, vuorovaikutus ei läheskään aina etene näin suoraviivaisesti. Usein ehdotusta seuraa vuoro, joka ei ota kantaa ehdotukseen; joskus seuraava vuoro jopa katkaisee toimintalinjan, jonka juuri esitetty ehdotus on luonut. Tässä artikkelissa tarkastellaan mustetahratulkintaehdotuksen ensivastaanottoja, jotka sekä jättävät ottamatta kantaa ehdotukseen että orientoituvat johonkin muuhun kuin juuri ehdotettuun mustetahratulkintaan. Nämä vuorot kiusoittelevat, käsittelevät toimintatapaa testissä tai torjuvat koko testitehtävän. Artikkelin tavoitteena on selvittää, mitä vuorovaikutustehtäviä on tällaisilla ehdotuksen vastaanotoilla ja miten osallistujat käsittelevät niitä. Tutkimusaineistona on 22 puoliso- ja perhe-Rorschach-testiä, jotka on äänitallennettu Suomalaisen adoptioperhetutkimuksen yhteydessä, ja tutkimusmenetelmä on keskustelunanalyysi.

Aineiston 585 mustetahratulkintaehdotuksesta 21 otetaan vastaan kiusoitellen, toimintatapaan puuttuen tai koko testitehtävä torjuen. Vaikka nämä vastaanotot eivät orientoidu mustetahratulkintaehdotukseen, ne eivät synny tyhjästä vaan reagoivat johonkin edellä sanottuun tai tehtyyn. Eri perheissä näitä vastaanottoja käsitellään hyvin samankaltaisesti: Kiusoittelevat ja tehtävän torjuvat vastaanotot ohitetaan ja meneillään ollutta ehdotussekvenssiä jatketaan, mikä osoittaa perheiden orientoituvan institutionaalisen testitehtävän suorittamiseen. Toimintatapaan puuttuvat vastaanotot taas aloittavat uuden toimintalinjan, johon muut perheenjäsenet lähtevät mukaan ja joka voi johtaa siihen, että mustetahratulkintaehdotus jää sillä erää käsittelemättä. Tämä osoittaa perheiden orientoituvan toimintatavasta puhumiseen sallittuna ja jopa tarpeellisena toimintana kesken testin. Vaikka perheenjäsenet eivät kiellä poikkeamista ehdotuksen toimintalinjasta tai moiti siitä, he osoittavat hienovaraisella toiminnallaan, mikä on tarkoituksenmukaista ja sallittua toimintaa psykologisessa vuorovaikutustestissä.

---

Responding to a proposal in a psychological family-interaction test: Responses deviating from the projected course of action

This article examines family interaction in a psychological test in which the task is to reach agreement regarding Rorschach inkblot interpretations. The test task requires family members to propose inkblot interpretations to one another. Though the expected response to a proposal is a an acceptance or a rejection, family interaction does not always unfold in such a straightforward manner. Commonly, the turn following a proposal does not take a stand on the proposal itself; sometimes the turn even interrupts the course of action projected by the proposal. This article studies the first responses to inkblot interpretation proposals that both avoid taking a stand on a proposal and orient towards something other than the interpretation. Indeed, such turns often involve joking, discussion of the procedural details of the test, or a rejection of the whole test task. The aim of the article is to investigate what the interactional functions of these turns are and how participants deal with them. The data consists of 22 spouse and family Rorschach tests forming part of the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia, and the method of the study is conversation analysis.

Of the 585 inkblot interpretation proposals in the body of data, 21 are responded to by joking, by talking about the procedural details of the test, or by rejecting the whole test task. Though these responses do not orient towards the prior interpretation proposal, they nonetheless react to something that has been said or done previously. Different families treat these responses very similarly: joking and test-rejecting responses elicit no verbal response, and the on-going proposal sequence can continue. This shows that the families orient to complete the institutional test task. In turn, talking about the procedural details of the test usually begins a new course of action in which other family members can involve themselves. As a consequence, however, the negotiation over the inkblot interpretation may never be completed. This shows that family members tend to deem talking about the procedural details of the test as an appropriate and, indeed, a necessary step within the test. Though the family members do not criticise the recipient for deviating from the course of action projected by a proposal, they nonetheless subtly indicate which actions in the psychological interaction test are deemed appropriate.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 7, 2016
Viittaaminen
Siitonen, P., & Wahlberg, K.-E. (2016). Ehdotukseen vastaaminen perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä. Toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot [Responding to a proposal in a psychological family-interaction test. Responses deviating from the projected course of action]. Virittäjä, 119(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/46269