Genremuutos kieli-ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen [Genre change as a language-ideological process: Conflicts in introducing a new genre]

  • Anna Solin

Abstrakti

Artikkeli käsittelee genremuutosta yliopistomaailmassa kieli-ideologioiden näkökulmasta. Tutkittavana on uusi akateemisessa rekrytoinnissa käytetty genre, viranhakuportfolio. Tavoitteena on selvittää, millaisia kieli-ideologisia uskomuksia ja arvostuksia uuden genren kotouttamiseen liittyy.

Artikkelin lähtökohta on, että organisaation tai yhteisön ottaessa käyttöön uuden genremallin sitä ei välttämättä omaksuta samassa muodossa eri konteksteissa. Genremallin kotouttamiseen vaikuttavat esimerkiksi paikalliset ammatillista kirjoittamista koskevat ”normatiiviset järjestykset”. Lisäksi eri kontekstien ja toimijoiden välille voi syntyä normiristiriitoja, mikäli toimijat orientoituvat erilaisiin normijärjestyksiin.

Analyysissa tarkastellaan, miten viranhakuportfolion tuottaneet kirjoittajat kuvaavat normiristiriitoja tutkimushaastatteluissa. Analyysi hyödyntää myös hallinnollisten toimijoiden haastatteluja sekä portfolio-ohjeita ja koulutusmateriaaleja. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston eri tiedekunnista pääosin vuosina 2007–2009.

Analyysi osoittaa, että eri toimijat eroavat siinä, millaiset kielelliset piirteet he tulkitsevat hyväksyttäviksi ja toimiviksi portfoliogenressä. Normiristiriitoja syntyy ennen kaikkea normiauktoriteettien (esim. ohjeiden ja kouluttajien) sekä portfolioita arvioivien toimijoiden välille. Siinä missä institutionaalisten ohjeiden välittämä genremalli kannustaa arvioivaan, pohdiskelevaan ja kertovaan kirjoittamiseen, haastateltavat kuvaavat arvioijien arvostavan faktuaalisuutta ja tiivistä ilmaisua.

Analyysi kuvaa tilannetta, jossa kielellisten resurssien arvo ei pysy samana resurssien siirtyessä kontekstista toiseen. Genren kotouttamiseen liittyy monenlaisia jännitteitä ja ristiriitoja, jotka sekä kirjoittajan että yhteisön näkökulmasta vaikeuttavat uuden genren omaksumista.

---

Genre change as a language-ideological process: Conflicts in introducing a new genre

The article analyses genre change in academia from the point of view of language ideologies. At the focus of this analysis is a new genre of academic recruitment, the teach-ing portfolio. The aim is to examine what kinds of language-ideological beliefs and values come into play when localising a new generic resource within academic communities.

The central premise of this article is that introducing new genres into organisations or communities is not necessarily a simple process of adoption, but that genre models may be taken up in different ways in different local sites. The take-up of genre norms is influenced, for instance, by local ‘normative orders’ relating to professional writing. Norm conflicts may also arise between different participants, if these participants gravitate towards different normative orders in their understanding of the new genre.

The analysis examines how writers of teaching portfolios describe norm conflicts in interviews. The analysis also draws on interviews with administrative staff as well as institutional guidelines and training materials relating to teaching portfolios. The data was collected from various faculties at the University of Helsinki in 2007-2009.

The analysis shows that different participants express different evaluations regarding the acceptability and functionality of particular linguistic features in the context of the teaching portfolio genre. In particular, norm conflicts arise between normative authorities (e.g. institutional guidelines and portfolio trainers) and members of evaluation committees. While the genre model portrayed in institutional guidelines encourages evaluative and reflective writing and the presentation of one’s career in terms of a narrative of progress, members of evaluation panels are described as valuing a factual orientation and concise expression.

The analysis describes a scenario in which the value of linguistic resources does not remain stable when the resources shift from one context to another. In contrast, genre localisation brings about different kinds of tensions and conflicts. As a result, the take-up of new genres can be challenging, both from the point of view of the organisation and for the individual writer.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2012
Viittaaminen
Solin, A. (2012). Genremuutos kieli-ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen [Genre change as a language-ideological process: Conflicts in introducing a new genre]. Virittäjä, 116(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7161